Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal d'arrondissement (Luksemburg) 21. maja 2021 – G-Finance SARL, DV/Luxembourg Business Registers

(Zadeva C-317/21)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal d'arrondissement

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: G-Finance SARL, DV

Tožena stranka: Luxembourg Business Registers

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali so določbe Direktive (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU1 , in zlasti njen člen 1(15)(c) o spremembi člena 30(5) Direktive (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, kot je bil spremenjen s prej navedeno Direktivo (EU) 2018/843, ker je bila z njimi pravica do dostopa do informacij o dejanskem lastništvu družb in drugih pravnih subjektov odobrena „vsem članom širše javnosti“,

neveljavne, ker:

(a)    kršijo načelo sorazmernosti, kot je določeno zlasti v členu 5(4) PEU; in/ali

(b)    kršijo člen 16 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah (svoboda gospodarske pobude); in/ali

(c)    kršijo člena 20 (enakost pred zakonom) in 21 (prepoved diskriminacije) Listine Evropske unije o temeljnih pravicah; in/ali

(d)    kršijo splošno načelo prava Unije o varstvu poslovne skrivnosti?“

____________

1 UL 2018, L 156, str. 43.