Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal d'arrondissement (Luxemburg) den 21 maj 2021 – G-Finance SARL, DV mot Luxembourg Business Registers

(Mål C-317/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal d'arrondissement

Parter i det nationella målet

Kärande: G-Finance SARL, DV

Svarande: Luxembourg Business Registers

Tolkningsfrågor

Ska bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2018/843 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiv (EU) 2015/849 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, och om ändring av direktiven 2009/138/EG och 2013/36/EU1 , särskilt artikel 1 punkt 15 c som ändrar artikel 30.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, i dess lydelse enligt ovannämnda direktiv (EU) 2018/843, i den del de beviljar ”allmänheten” en rätt till tillgång till uppgifter om de verkliga huvudmännen i bolag och andra juridiska enheter,

anses ogiltiga på grund av att de

a)    strider mot proportionalitetsprincipen, såsom den stadgas bland annat i artikel 5.4 FEU, och/eller

b)    strider mot artikel 16 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (näringsfrihet), och/eller

c)    strider mot artiklarna 20 (likhet inför lagen) och 21 (icke-diskriminering) i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och/eller

d)    strider mot den allmänna unionsrättsliga principen om skydd av affärshemligheter?

____________

1 EUT L 156, 2018, p. 43.