Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 11.5.2022 – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. v. Scania CV AB

(Asia C-319/22)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Gesamtverband Autoteile-Handel e. V.

Vastaaja: Scania CV AB

Ennakkoratkaisukysymykset

I.    Käsittääkö asetuksen (EU) 2018/8581 61 artiklan 1 kohdan toinen virke, jonka mukaan

”tiedot on annettava saataville helposti koneellisesti luettavina ja sähköisesti käsiteltävinä tietokokonaisuuksina”,

kyseisen asetuksen 3 artiklan 48 alakohdassa tarkoitetut kaikki ajoneuvon korjaamiseen ja huoltamiseen tarvittavat tiedot, vai koskeeko kyseinen säännös pelkästään niin sanottuja varaosatietoja (”ajoneuvon osista, – – jotka voidaan korvata varaosilla”) kyseisen asetuksen liitteessä X olevan 6.1 kohdan mukaisesti?

II.    Onko asetuksen (EU) 2018/858 61 artiklan 1 kohdan toista virkettä, jonka mukaan tiedot on annettava saataville

”helposti koneellisesti luettavina ja sähköisesti käsiteltävinä tietokokonaisuuksina”,

ja 61 artiklan 2 kohdan toista alakohtaa, jonka mukaan tiedot on annettava muille riippumattomille toimijoille kuin korjaamoille

”myös koneellisesti luettavissa olevassa muodossa, jota voidaan käsitellä sähköisesti yleisesti saatavilla olevilla tietotekniikkavälineillä ja ohjelmistoilla, niin että riippumattomat toimijat voivat suorittaa liiketoimintaansa liittyvät tehtävät jälkimarkkinoiden toimitusketjussa”,

tulkittava siten, että ajoneuvonvalmistaja noudattaa vastaavia velvoitteitaan ainoastaan siten, että se

1.    antaa tiedot saataville internetissä tietokoneavusteisen haun välityksellä tietokannan rajapinnan kautta ja tarjoaa mahdollisuutta ladata haun tulokset, vai riittääkö, että valmistaja mahdollistaa verkkosivustolla ainoastaan käyttäjän tekemän manuaalisen haun näytöllä ja hakutulokset rajoittuvat näyttösivuilla nähtävillä olevaan sisältöön?

ja

2.    mahdollistaa haun kaikista tietopankissa olevista, ajoneuvojensa valmistenumeroihin liittyvistä tiedoista näiden, valmistajan erityiseen luetteloon kokoamien valmistenumeroiden avulla ja riippumatta siitä

–    myös kyseisen asetuksen liitteessä X olevan 6.1 kohdan kolmannen alakohdan mukaisten ajoneuvojen tunnistamiseen käytettävien lisäperusteiden avulla

–    sekä valmistajan muutoin luokista (esimerkiksi komponenttien, varaosien, korjaus- ja huolto-ohjeiden ja teknisten kuvien luokista) käyttämien käsitteiden ja muiden tietopankin merkintöjen sekä niiden erilaisten yhdistelmien avulla,

vai riittääkö, että valmistaja tarjoaa hakua yksinomaan yksittäisenä hakuna yksittäisen, konkreettisen ajoneuvon valmistenumeron avulla asettamatta samanaikaisesti saataville ajantasaista luetteloa ajoneuvojensa kaikista valmistenumeroista?

ja

3.    asettaa nämä tietueet saataville tiedostoina, joiden muoto palvelee käyttötarkoituksen mukaisesti niiden sisältämien tietueiden välitöntä sähköistä (jatko)käsittelyä, ilmoittaen vastaavan tietueen kuvauksen (tekstin ja taulukkojen kohdalla), vai riittääkö tähän mahdollisuus tulostaa pelkkä näyttönäkymä mihin tahansa perinteiseen tiedostomuotoon, kuten PDF-tiedostoon?

III.    Asetetaanko asetuksen (EU) 2018/858 61 artiklan 1 kohdassa ajoneuvonvalmistajille yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu lakisääteinen velvoite, joka oikeuttaa ajoneuvon valmistenumeron tai valmistenumeroon liittyvien tietojen luovuttamisen riippumattomille toimijoille yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 alakohdassa tarkoitettuina muina rekisterinpitäjinä?

____________

1 Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, komponenttien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksynnästä ja markkinavalvonnasta, asetusten (EY) N:o 715/2007 ja (EY) N:o 595/2009 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/46/EY kumoamisesta (EU) 2018/858 30.5.2018 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2018/858 (EUVL 2018, L 151, s. 1).