Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 11. svibnja 2022. uputio Landgericht Köln (Njemačka) – Gesamtverband Autoteile-Handel e.V./Scania CV AB

(predmet C-319/22)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Landgericht Köln (Njemačka)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Gesamtverband Autoteile-Handel e.V.

Tuženik: Scania CV AB

Prethodna pitanja

I.    Obuhvaća li zahtjev iz članka 61. stavka 1. druge rečenice Uredbe (EU) 2018/8581 , u skladu s kojim

„informacije moraju biti predstavljene na lako dostupan način u obliku strojno čitljivih i elektronički obradivih skupova podataka”,

sve informacije o popravku i održavanju vozila u smislu članka 3. točke 48. Uredbe ili se taj zahtjev odnosi samo na takozvane informacije o zamjenskim dijelovima („dijelov[i] vozila […] koji se mogu zamijeniti zamjenskim dijelovima”) u skladu s točkom 6.1 Priloga X. Uredbi?

II.    Treba li članak 61. stavak 1. drugu rečenicu Uredbe (EU) 2018/858, u skladu s kojim informacije

„moraju biti predstavljene na lako dostupan način u obliku strojno čitljivih i elektronički obradivih skupova podataka”,

i članak 61. stavak 2. drugi podstavak, u skladu s kojim se neovisnim subjektima, koji nisu serviseri,

„informacije […] također daju u strojno čitljivom obliku koji se može obraditi elektronički uobičajeno dostupnim informatičkim alatima i softverima te koji omogućava neovisnim subjektima da izvršavaju zadatke povezane sa svojim aktivnostima u lancu opskrbe na preprodajnom tržištu”,

tumačiti na način da proizvođač vozila ispunjava svoje pripadajuće obveze samo ako

1.    omogućuje pristup podacima na internetu strojnim pretraživanjem preko sučelja baze podataka s mogućnošću preuzimanja rezultatâ ili je dovoljno da na internetskoj stranici omogućuje samo ručno pretraživanje koje obavlja čovjek na zaslonu, a rezultat pretraživanja ograničava na sadržaj vidljiv na zaslonima;

i

2.    omogućuje pretraživanje svih informacija koje su u bazi podataka povezane s njegovim identifikacijskim oznakama vozila (VIN) na temelju tih VIN-ova koje on stavlja na raspolaganje u posebnom popisu i, neovisno o tome,

–    također na temelju drugih kriterija za identifikaciju vozilâ u skladu s točkom 6.1 trećom alinejom Priloga X. Uredbi

–    te na temelju pojmova za kategorije koje inače upotrebljava (primjerice, za kategorije komponenti, zamjenskih dijelova, uputa za popravak i održavanje vozila te tehničkih crteža) i drugih unosa u bazu podataka u bilo kojim kombinacijama,

ili je dovoljno da proizvođač nudi pretraživanje isključivo u obliku pojedinačnog pretraživanja na temelju VIN-a pojedinačnog i konkretnog vozila a da istodobno ne stavlja na raspolaganje ažurirani popis svih VIN-ova svojih vozila;

i

3.    te skupove podataka stavlja na raspolaganje u datotekama čiji format služi izravnoj elektroničkoj (daljnjoj) obradi sadržanih skupova podataka, uz navođenje odgovarajućeg opisa skupa podataka (u slučaju tekstova i tablica) ili je za to dovoljna mogućnost da se prikaže samo sadržaj zaslona u bilo kojem uobičajenom formatu datoteke, kao što je datoteka u PDF formatu?

III.    Predstavlja li članak 61. stavak 1. Uredbe (EU) 2018/858 za proizvođače vozila pravnu obvezu u smislu članka 6. stavka 1. točke (c) Opće uredbe o zaštiti podataka kojom se opravdava izdavanje VIN-a odnosno informacija povezanih s VIN-om neovisnim subjektima kao drugim voditeljima obrade u smislu članka 4. točke 7. Opće uredbe o zaštiti podataka?

____________

1 Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL 2018., L 151, str. 1.)