Language of document :

Жалба, подадена на 18 март 2022 г. — General Wire Spring/EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Дело T-151/22)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: General Wire Spring Co. (Макийс Рокс, Пенсилвания, Съединени щати) (представител: E. Carrillo, lawyer)

Ответник: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO)

Данни за производството пред EUIPO

Спорна марка: посочваща Европейския съюз международна регистрация на словната марка „GENERAL PIPE CLEANERS“ – Заявка за регистрация № 1 577 530

Обжалвано решение: решение на пети апелативен състав на EUIPO от 11 януари 2022 г. по преписка R 1452/2021-5

Искания

Жалбоподателят моли Общия съд:

да уважи настоящата жалба;

да отмени обжалваното решение на пети апелативен състав на EUIPO в частта, в която отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя пред него, и не отменя частично решението на EUIPO за отхвърляне на заявката да се регистрира марка на ЕС/МР № 1 577 530 „GENERAL PIPE CLEANERS“ за спорните стоки от класове 7 и 9.

Изложени основания

Нарушение на член 7, параграф 1, буква в) Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета;

Нарушение на член 7, параграф 1, буква б) Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета.

____________