Language of document :

Arrest van het Gerecht van 23 november 2022 – General Wire Spring/EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(Zaak T-151/22)1

(„Uniemerk – Internationale inschrijving met aanduiding van de Europese Unie – Woordmerk GENERAL PIPE CLEANERS – Absolute weigeringsgrond – Beschrijvend karakter – Artikel 7, lid 1, onder c), van verordening 2017/1001”)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pennsylvania, Verenigde Staten) (vertegenwoordiger: E. Carrillo, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: R. Raponi, gemachtigde)

Voorwerp

Met haar beroep krachtens artikel 263 VWEU vordert verzoekster vernietiging van de beslissing van de vijfde kamer van beroep van het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) van 11 januari 2022 (zaak R 1452/2021-5).

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

General Wire Spring Co. wordt verwezen in de kosten.

____________

1     PB C 198 van 16.5.2022.