Language of document :

Rozsudok Všeobecného súdu z 23. novembra 2022 – General Wire Spring/EUIPO (GENERAL PIPE CLEANERS)

(vec T-151/22)1

(„Ochranná známka Európskej únie – Medzinárodný zápis ochrannej známky označujúci Európsku úniu – Slovná ochranná známka GENERAL PIPE CLEANERS – Absolútny dôvod zamietnutia – Opisný charakter – Článok 7 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) 2017/1001“)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobkyňa: General Wire Spring Co. (McKees Rocks, Pensylvánia, Spojené štáty) (v zastúpení: E. Carrillo, advokátka)

Žalovaný: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (v zastúpení: R. Raponi, splnomocnený zástupca)

Predmet veci

Žalobkyňa sa svoju žalobou založenou na článku 263 ZFEÚ domáha zrušenia rozhodnutia piateho odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) z 11. januára 2022 (vec R 1452/2021-5)

Výrok rozsudku

Žaloba sa zamieta.

General Wire Spring Co. je povinná nahradiť trovy konania.

____________

1 Ú. v. EÚ C 198, 16.5.2022.