Language of document : ECLI:EU:F:2010:156

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY SĄDU
DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 8 grudnia 2010 r.

Sprawa F‑77/10

Fernando Arroyo Redondo

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE, mającego zastosowanie do traktatu EWEA na mocy art. 106a EWEA, w której F. Arroyo Redondo żąda stwierdzenia nieważności decyzji Komisji z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie niewpisania go na listę urzędników awansowanych do grupy AD 10 w ramach postępowania w sprawie awansu za 2009 r.

Orzeczenie: Sprawa F‑77/10 Arroyo Redondo przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Strony pokrywają koszty zgodnie z zawartym między sobą porozumieniem.


Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej – Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)