Language of document :

Žaloba podaná 10. septembra 2010 - Colart a i./Parlament

(vec F-76/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Philippe Colart (Bastogne, Belgicko) a i. (v zastúpení: C. Mourato, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie výplatných pások žalobcov obsahujúcich úpravu za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných pások vydaných od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009

Návrhy žalobcov

zrušiť ich výplatné pásky RG 2009 (nevyplatená úprava za obdobie od júla do decembra 2009), ich výplatné pásky za január 2010 a nasledujúce výplatné pásky, v rozsahu, v akom je na týchto výplatných páskach uplatnená sadzba úpravy 1,85 % namiesto 3,70 %, na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009, pri zachovaní účinkov týchto výplatných pások až do vydania nových výplatných pások, na ktorých budú správne uplatnené články 65 a 65a služobného poriadku a články 1 a 3 prílohy XI služobného poriadku (verzia 2010),

zaviazať Európsky parlament na náhradu trov konania.

____________