Language of document :

Žaloba podaná dne 3. září 2010 - Coedo Suárez v. Rada

(Věc F-73/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Ángel Coedo Suárez (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Rodrigues, A. Blot a C. Bernard-Glanz, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítají žádosti směřující k odškodnění žalobce a k náhradě způsobené hmotné a nehmotné újmy.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ), kterým se zamítá žádost o odškodnění žalobce, a případně i rozhodnutí OOJ, kterým se zamítá příslušná stížnost;

pokud jde o náhradu hmotné újmy, uložit žalované, aby vyplatila částku stanovenou předběžně a v souladu se zásadou ex aequo et bono ve výši 450 000 eur zvýšenou o úroky z prodlení s uplatněním zákonné sazby platné k datu rozsudku, který má být vydán;

pokud jde o náhradu nehmotné újmy, uložit žalované, aby žalobce v řádné a náležité formě rehabilitovala a aby mu vyplatila symbolické jedno euro, nebo podpůrně, aby mu vyplatila částku stanovenou předběžně a v souladu se zásadou ex aequo et bono ve výši 300 000 eur zvýšenou o úroky z prodlení s uplatněním zákonné sazby platné k datu rozsudku, který má být vydán

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________