Language of document :

Жалба, подадена на 18 септември 2010 г. - Antelo Sanchez и др./Парламент

(Дело F-78/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Pilar Antelo Sanchez (Брюксел, Белгия) и други (представители: M. Casado García-Hirschfeld, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решението на ответника, отразено във фишовете за заплата на жалбоподателите, за ограничаване размера на адаптирането на месечните им възнаграждения, считано от юли 2009 г., до 1,85 % в рамките на годишното адаптиране на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на основание на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 на Съвета от 23 декември 2009 година

Искания на жалбоподателите

да се отмени обжалваното решение в частта му, в която определя ставка 1,85 % за адаптиране на възнагражденията в приложение на Регламент (ЕС, Евратом) № 1296/2009 за адаптиране, считано от 1 юли 2009 г., на възнагражденията и пенсиите на длъжностните лица и другите служители на Европейския съюз и на корекционните коефициенти, прилагани по отношение на тях;

да им се присъдят лихви за забава, изчислени съгласно определения от Централната европейска банка процент, дължими за всички суми, съответстващи на разликата между възнаграждението, посочено във фишовете за заплата, считано от януари 2010 г., заедно със сумите за регулиране за периода от юли 2009 г. до декември 2009 г., и възнаграждението, на което те биха имали право до датата на прилагане на забавеното регулиране на тези възнаграждения;

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________