Language of document :

Beroep ingesteld op 18 september 2010 - Antelo Sanchez e.a. / Parlement

(Zaak F-78/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Pilar Antelo Sanchez (Brussel, België) en anderen (vertegenwoordiger: M. Casado García-Hirschfeld, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het op verzoekers' salarisafrekeningen overgenomen besluit van de verwerende partij om de aanpassing van hun maandelijkse bezoldiging met ingang van juli 2009 in het kader van de jaarlijkse aanpassing van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en andere personeelsleden op basis van verordening (EU, Euratom) nr. 1296 van 23 december 2009, te beperken tot 1,85 %

Conclusies van de verzoekende partijen

nietigverklaring van het bestreden besluit, voor zover daarbij de aanpassing van de bezoldigingen krachtens verordening (EU, Euratom) nr. 1296/2009 houdende aanpassing met ingang van 1 juli 2009 van de bezoldigingen en de pensioenen van de ambtenaren en de andere personeelsleden van de Europese Unie alsmede van de aanpassingscoëfficiënten welke van toepassing zijn op deze bezoldigingen en pensioenen, op 1,85 % wordt vastgesteld;

toekenning van vertragingsrente, berekend op basis van de door de Europese Centrale Bank vastgestelde rentevoet, welke verschuldigd is voor alle bedragen bestaande in het verschil tussen de bezoldiging zoals die is opgenomen op de salarisafrekeningen vanaf januari 2010 alsmede op de berichten van regularisatie over de periode van juli tot en met december 2009 en de bezoldiging waarop zij recht hadden, tot aan de datum waarop die bezoldiging alsnog geregulariseerd wordt;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten.

____________