Language of document :

Talan väckt den 13 september 2010 - Arroyo Redondo mot kommissionen

(Mål F-77/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Fernando Arroyo Redondo (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna E. Boigelot och S. Woog)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AD 10 i befordringsförfarandet 2009.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut att inte ta upp sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats till lönegrad AD 10 i befordringsförfarandet 2009, vilket offentliggjordes den 20 november 2009,

som en följd av ogiltigförklaringen, företa en ny jämförelse av kvalifikationer mellan sökanden och övriga kandidater i befordringsförfarandet 2009 och befordra sökanden till lönegrad AD 10 med retroaktiv verkan från den 1 mars 2009 samt betala ränta på förfallen lön med en räntesats motsvarande Europiska centralbankens fastställda referensränta med tillägg av två procentenheter från och med den 1 mars 2009, utan att befordran av övriga tjänstemän på förteckningen som offentliggjordes den 20 november 2009 ifrågasätts, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________