Language of document :

Жалба, подадена на 10 септември 2010 г. - Scheefer/Парламент

(Дело F-75/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Séverine Scheefer (Люксембург, Люксембург) (представител: C. L'Hote-Tissier, avocat)

Ответник: Европейски парламент

Предмет и описание на спора

Отмяна на решенията на ответника, с които отказва да приеме мотивирано решение относно правното положение на жалбоподателя и отказва in fine да преквалифицира договора на жалбоподателя като срочно нает служител в такъв за неопределено време в съответствие с член 8, параграф 1 от Условията за работа на другите служители, както и поправяне на претърпяната от жалбоподателя вреда

Искания на жалбоподателя

да се спре производството и да се изчака изхода на дело F-105/09, което е висящо понастоящем пред Съда на публичната служба на Европейския съюз,

в противен случай да се отменят решенията от 11 февруари 2010 г. и 10 юни 2010 г., с които, препращайки само към писмото си от 12 октомври 2009 г., Парламентът отказва да приеме мотивирано решение относно правното положение на жалбоподателя и въпреки две последователни подновявания отказва in fine да преквалифицира договора на жалбоподателя като срочно нает служител в такъв за неопределено време,

да се отмени решението на Парламента от 12 февруари 2009 г.,

да се отмени решението на Парламента от 12 октомври 2009 г.,

да се отмени правната квалификация на първоначалния договор, както и определянето на 31 март 2009 г. като краен срок на действие на този договор,

вследствие на това да се преквалифицира договорът на жалбоподателя като такъв за неопределено време,

да се поправи вредата, претърпяна от жалбоподателя в резултат от поведението на Парламента,

при условията на евентуалност, ако въпреки всичко Съдът на публичната служба стигне до извода, че въпреки назначаването за неопределено време трудовото правоотношение е прекратено, което не е така, да се присъди обезщетение за вреди поради злоупотреба при прекратяване на договорното правоотношение,

при условията на евентуалност спрямо предходните искания, ако въпреки всичко Съдът на публичната служба стигне до извода, че не е възможно каквото и да било преквалифициране, което не е така, да се присъди обезщетение за вредата, претърпяна от жалбоподателя в резултат от неправомерното поведение на Европейския парламент,

да се запазят за жалбоподателя всички други права, способи, правни основания и искове, и по-специално осъждането на Парламента да заплати обезщетение във връзка с претърпяната вреда,

да се осъди Европейският парламент да заплати съдебните разноски.

____________