Language of document :

Sag anlagt den 22. april 2021 – Europa-Parlamentet mod Rådet for Den Europæiske Union

(Sag C-259/21)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Europa-Parlamentet (ved I. Liukkonen og I. Terwinghe, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Artikel 15-17, 20 og artikel 59, stk. 2, i Rådets forordning (EU) 2021/92 af 28. januar 2021 om fastsættelse for 2021 af fiskerimuligheder for visse fiskebestande og grupper af fiskebestande gældende i EU-farvande og for EU-fiskerfartøjer i visse andre farvande 1 annulleres.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Ifølge Parlamentet bestemmer retsforskrifterne på området, dvs. artikel 10, stk. 4, og artikel 15 i forordning (EU) 2019/1241 2 og artikel 9 i forordning (EU) 2019/472 3 , at foranstaltninger som de af nærværende søgsmål omhandlede skal vedtages ved de delegerede akter, der nævnes i artikel 290 TEUF.

Til støtte for søgsmålet har Parlamentet således fremsat to anbringender. Det første anbringende vedrører en uregelmæssighed og en omgåelse af proceduren, for så vidt som de anfægtede foranstaltninger skulle have været indført ved de i artikel 290 TEUF omhandlede retsakter og ikke ved proceduren i henhold til artikel 43, stk. 3, TEUF. Det andet anbringende vedrører et brud på det loyale samarbejde i strid med artikel 13, stk. 2, TEU. Ved at vedtage de anfægtede bestemmelser i medfør af en anden procedure end den, der er fastsat herfor i de retsakter, som Parlamentet er medophavsmand til, fratog Rådet Parlamentet den undersøgelsesret, som det ville have haft, hvis den retmæssige procedure var blevet anvendt.

____________

1     EUT 2021, L 31, s. 31.

2     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 af 20.6.2019 om bevarelse af fiskeressourcerne og beskyttelse af marine økosystemer ved hjælp af tekniske foranstaltninger, om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 2019/2006 og (EF) nr. 1224/2009 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 og (EU) 2019/1022 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 894/97, (EF) nr. 850/98, (EF) nr. 2549/2000, (EF) nr. 254/2002, (EF) nr. 812/2004 og (EF) nr. 2187/2005 (EUT 2019, L 198, s. 105).

3     Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/472. af 19.3.2019 om en flerårig plan for bestande, der befiskes i de vestlige farvande og tilstødende farvande, og for fiskeriet efter disse bestande, om ændring af forordning (EU) 2016/1139 og (EU) 2018/973 og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 811/2004, (EF) nr. 2166/2005, (EF) nr. 388/2006, (EF) nr. 509/2007 og (EF) nr. 1300/2008 (EUT 2019, L 83, s. 1).