Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 25 juni 2013 – Marcuccio / Commissie

(Zaak F-28/12)1

(Openbare dienst – Verzoek om schrapping van zin in medisch rapport – Ongeval of beroepsziekte – Stilzwijgende afwijzing van verzoek)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Gattinara, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot schrapping van een zin in het medisch rapport van 28 februari 2008, toezending van het aldus gecorrigeerde rapport aan de door verzoeker gekozen arts en, meer algemeen, verwijdering uit het dossier betreffende verzoekers arbeidsongeval van alle informatie betreffende het feit, waarvan verzoeker volhoudt dat het onjuist is, dat het witte poeder waarmee verzoeker in contact is geweest uiteindelijk wit stof bleek te zijn afkomstig van een kopie van een dagblad waarop hij was geabonneerd

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marcuccio draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

Marcuccio wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 2 000 EUR aan het Gerecht voor ambtenarenzaken van de Europese Unie.

____________

1 PB C 174 van 16.6.2012, blz. 31.