Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-30/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat C. Mourato)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/204/10 o niedopuszczeniu skarżącego do kolejnego etapu konkursu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu otwartego EPSO/AD/204/10 z dnia 13 kwietnia 2011 r. dotyczącej skarżącego.

obciążenie Komisji kosztami postępowania.