Language of document :

Beroep ingesteld op 6 maart 2012 – ZZ / Commissie

(Zaak F-31/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit tot overdracht van de vóór de indiensttreding bij de Commissie verkregen pensioenrechten op basis van het door het PMO herberekende voorstel

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit tot intrekking en vervanging van de voorstellen voor de overdracht van verzoekers pensioenrechten in het kader van zijn verzoek uit hoofde van artikel 11, lid 2, van bijlage VIII bij het Statuut, dat een nieuw voorstel bevat dat is herberekend op basis van de op 3 maart 2011 vastgestelde AUB;

verwijzing van de Commissie in de kosten.