Language of document :

Žaloba podaná 6. marca 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-31/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o prevode nároku na dôchodok nadobudnutého pred vstupom do služieb Komisie na základe prepočítaného návrhu Úradu pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO)

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie, ktorým zrušili a nahradili návrhy na prevod nároku na dôchodok žalobcu v rámci žiadosti podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku, ktorý obsahuje nový prepočítaný návrh na základe všeobecných vykonávacích ustanovení prijatých 3. marca 2011,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.