Language of document : ECLI:EU:F:2013:122

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (vienas teisėjas) NUTARTIS

2013 m. liepos 12 d.

Byla F‑32/12

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalis – Nustatytu terminu faksu pateiktas ieškinys, pasirašytas uždedant antspaudą ar naudojant kitą advokato parašo atgaminimo būdą – Pavėluotai pareikštas ieškinys – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio prašo, be kita ko, panaikinti Komisijos sprendimą atmesti jo 2011 m. sausio 4 d. prašymą ir sumokėti 3 174,87 EUR sumą atlyginant ketvirtadalį bylinėjimosi išlaidų, patirtų byloje, kurioje priimtas 2011 m. birželio 9 d. Tarnautojų teismo sprendimas Marcuccio / Komisiją (F‑56/09), kartu su delspinigiais ir periodine bauda. Prieš pareiškiant ieškinį paštu 2012 m. kovo 7 d. faksu buvo išsiųstas dokumentas, apibūdintas kaip paštu išsiųsto ieškinio originalo kopija.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. L. Marcuccio padengia savo ir Europos Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Advokato pasirašymas ranka – Griežtai taikoma esminė taisyklė – Faksu pateiktas ieškinys– Advokato pasirašymas uždedant antspaudą ar naudojant kitą atgaminimo būdą – Negalėjimas atsižvelgti į faksimilės gavimo datą vertinant termino ieškiniui pareikšti laikymąsi – Tinkamai pasirašyto ieškinio pateikimas praleidus terminą – Akivaizdus ieškinio nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 21 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalis; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalis)

Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įtvirtintu reikalavimu pasirašyti ieškinį ranka teisinio saugumo tikslais siekiama užtikrinti ieškinio autentiškumą ir išvengti rizikos, kad jis būtų surašytas ne įgaliotojo asmens. Taigi šis reikalavimas laikytinas esminiu formos reikalavimu ir taikytinas griežtai, todėl jo nesilaikymas lemia ieškinio nepriimtinumą. Šiuo klausimu netiesioginis mechaniškas „pasirašymas“ uždedant ieškinyje ieškovo įgalioto advokato parašą vaizduojantį antspaudą neleidžia patvirtinti, kad būtent pats advokatas pasirašė atitinkamą procesinį dokumentą.

Taigi faksu pateiktame ieškinyje, pasirašytame uždėjus parašą vaizduojantį antspaudą arba naudojant kitą jo atgaminimo būdą, nėra ieškovo advokato parašo originalo, priešingai, nei reikalaujama pagal Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje, todėl jis pripažintinas nepriimtinu.

Darytina išvada, kad į šio dokumento gavimo faksu datą negalima atsižvelgti vertinant, ar laikytasi Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalyje nustatyto termino ieškiniui pareikšti, o vienintelis ieškinys, į kurį galima atsižvelgti šiuo tikslu, yra Tarnautojų teismo kanceliarijoje gautas ieškinys, ranka pasirašytas ieškovo advokato.

Jei šis ieškinys kanceliarijoje gaunamas pasibaigus terminui ieškiniui pareikšti, jis laikytinas pateiktu pavėluotai ir nepriimtinu.

(žr. 28, 29, 32 ir 33 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. gegužės 23 d. Sprendimo Parlamentas prieš Eistrup, T‑223/06 P, 50 punktas.