Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 18 април 2016 г. — Hill и др./Комисия

(Дело F-29/12)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 133, 5.5.2012 г., стр.31.