Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 3. května 2016 – Noël v. Komise

(Věc F-31/12)1

„Veřejná služba – Úředníci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Nároky na důchod vzniklé na základě vnitrostátního důchodového systému před nástupem do služby v Unii – Převedení do unijního důchodového systému – Původní návrh OOJ na započtení příspěvkových let odsouhlasený dotyčnou osobou – Odvolání tohoto návrhu – Nový návrh na započtení příspěvkových let založený na nových obecných prováděcích ustanoveních – Námitka nepřípustnosti – Pojem ‚akt nepříznivě zasahující do právního postavení‘ – Článek 83 jednacího řádu“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marc Noël (Bergen, Nizozemsko) (zástupci: původně D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti, poté D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis a S. Orlandi, advokáti, a nakonec J.-N. Louis, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci, poté J. Currall a G. Gattinara, zmocněnci, poté G. Gattinara, zmocněnec, a nakonec, G. Gattinara a F. Simonetti, zmocněnci.)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí o převedení nároků na důchod vzniklých před nástupem do služby v Komisi na základě přepočteného návrhu PMO.

Výrok usnesení

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Marc Noël ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 133, 5.5.2012, s. 31.