Language of document :

2017 m. liepos 10 d. pareikštas ieškinys byloje Europos Komisija / Prancūzijos Respublika

(Byla C-416/17)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovė: Europos Komisija, atstovaujama J.-F. Brakeland, W. Roels

Atsakovė: Prancūzijos Respublika

Ieškovės reikalavimai

konstatuoti, kad, palikdama galioti nuostatų, kurių tikslas – išvengti ekonominio dividendų dvigubo apmokestinimo, pasekmes, ir pagal kurias patronuojančioji bendrovė gali iš mokesčio prie šaltinio, mokamo iš dukterinių bendrovių gautus dividendus perskirstant savo akcininkams, atskaityti mokesčio kreditą, kurį ji gauna paskirstant šiuos dividendus, jei juos sumokėjusi dukterinė bendrovė įsteigta Prancūzijoje, tačiau nesuteikdama tokios teisės, jeigu šie dividendai gaunami iš kitoje valstybėje narėje įsteigtos dukterinės bendrovės, nes pagal šiuos teisės aktus pastaruoju atveju teisė gauti mokesčio kreditą nesuteikiama, jei šiuos dividendus paskirsto kitoje valstybėje narėje įsteigta dukterinė bendrovė, atsižvelgiant į tai, kad pagal Conseil d'État (Valstybės Taryba) jurisprudenciją prašymai grąžinti mokesčius, sumokėtus pažeidžiant Sąjungos teisę, kaip tai suprantama pagal Teisingumo Teismo sprendimą byloje Accor, C-310/091 , tenkinami taikant tris toliau nurodytus apribojimus:

–    teisė susigrąžinti nepagrįstai sumokėtą mokestį apribota, nes atsisakoma atsižvelgti į už Prancūzijos teritorijos ribų įsteigtoms žemesnės grandies dukterinėms bendrovėms taikytą apmokestinimą;

–    teisė susigrąžinti nepagrįstai sumokėtą mokestį apribota, nes taikomi neproporcingi įrodinėjimo reikalavimai;

–    teisė susigrąžinti nepagrįstai sumokėtą mokestį apribota, nes mokesčio kreditas taikomas tik trečdaliui Prancūzijoje perskirstytų dividendų, gautų iš dukterinės bendrovės, įsteigtos už Prancūzijos ribų, sumos, ir kadangi Conseil d'État, kaip bylas paskutine instancija nagrinėjantis administracinis teismas, nustatė šiuos apribojimus nesikreipdama į Teisingumo Teismą siekiant nustatyti, ar šie apribojimai yra suderinami su Sąjungos teise,

Prancūzijos Respublika neįvykdė jai pagal lygiavertiškumo ir veiksmingumo principus ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 49, 63 straipsnius ir 267 straipsnio trečią pastraipą tenkančių įpareigojimų;

priteisti iš Prancūzijos Respublikos bylinėjimosi išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Europos Komisija kaltina Prancūziją tuo, kad ši, pasitelkdama Conseil d'État, kaip aukščiausios instancijos administracinio teismo, suformuotą jurisprudenciją atsisakė visapusiškai užtikrinti Teisingumo Teismo sprendimo Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique / Accor SA1, C-310/09, vykdymą, be kita ko, nustatydama Sąjungos teisei prieštaraujančius nepagrįstai sumokėto mokesčio, t. y. mokesčio prie šaltinio susigrąžinimo apribojimus.

Sprendime Accor, priimtame atsakant į prejudicinį klausimą, Teisingumo Teismas konstatavo, kad, taikant Prancūzijos mokesčių teisės normas, kuriomis siekiama išvengti ekonominio dividendų dvigubo apmokestinimo, dividendų, kurių šaltinis yra kitose ES valstybėse narėse, apmokestinimo srityje išlaikoma diskriminacija. Todėl mokesčiai, kuriuos Teisingumo Teismas pripažino prieštaraujančiais Sąjungos teisei, turi būti grąžinti.

Komisijos nuomone, Prancūzija nevykdo Teisingumo Teismo sprendimo trim konkrečiais aspektais:

ji neatsižvelgia į už Prancūzijos ribų įsteigtų žemesnės grandies dukterinių bendrovių jau sumokėtus mokesčius;

siekdama apriboti atitinkamų bendrovių teisę susigrąžinti mokestį, ji toliau taiko reikalavimus, susijusius su pateiktinais įrodymais, nesilaikydama Teisingumo Teismo nustatytų kriterijų;

ji visiškai riboja mokesčių kredito sistemą trečdaliu už Prancūzijos ribų įsteigtos dukterinės bendrovės perskirstytų dividendų.

Šiuos pažeidimus taip pat lėmė tai, kad Conseil d'État neįvykdė pareigos pagal SESV 267 straipsnį pateikti prejudicinį klausimą Teisingumo Teismui.

____________

1  –    2011 m. rugsėjo 15 d. Teisingumo Teismo (pirmosios kolegijos) sprendimas Ministre du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique / Accor SA, C-310/09, EU:C:2011:581.