Language of document :

Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

     FÖRSTAINSTANSRÄTTENS DOM

     den 11 september 2002

i mål T-13/99: Pfizer Animal Health SA mot Europeiska unionens råd(1)

    (Överföring av resistens mot antibiotika från djur till människor ( Direktiv 70/524/EEG ( Förordning om återkallande av godkännande av en tillsats i djurfoder ( Upptagande till sakprövning ( Artikel 11 i

direktiv 70/524/EEG ( Uppenbart oriktig bedömning ( Försiktighetsprincipen ( Utvärdering och hantering av risker ( Samråd med en vetenskaplig kommitté ( Proportionalitetsprincipen ( Skydd för berättigade förväntningar ( Motiveringsskyldighet ( Äganderätt ( Maktmissbruk)

    (Rättegångsspråk: engelska)

I mål T-13/99, Pfizer Animal Health SA, Louvain-la-Neuve (Belgien), företrätt av I.S. Forrester, QC, M. Powell, solicitor, E. Wright, barrister, och W. van Lembergen, avocat, befullmäktigad av S.J. Gale-Batten, solicitor, med delgivningsadress i Luxemburg, med stöd av Asociación nacional de productores de ganado porcino (Anprogapor), med säte i Madrid, och Asociación española de criadores de vacuno de carne (Asovac), med säte i Barcelona (Spanien), företrädda av J. Folguera Crespo, A. Gutiérrez Hernández, J. Massaguer Fuentes och E. Navarro Varona, advokater, med delgivningsadress i Luxemburg, och av Féderation européenne de la santé animale (Fedesa), med säte i Bryssel, och Féderation européenne des fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale (Fefana), med säte i Bryssel, företrädda av D. Waelbroeck och D. Brinckman, advokater, med delgivningsadress i Luxemburg, mot Europeiska unionens råd (ombud: J. Carbery, M. Sims och F. P. Ruggeri Laderchi), med stöd av Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: P. Oliver, T. Christoforou och K. Fitch), av Konungariket Danmark (ombud: M. J. Molde, Holst-Christensen och S. Ryom), av Konungariket Sverige (ombud: A. Kruse och L. Nordling), av Republiken Finland (ombud: H. Rotkirch, T. Pynnä och E. Bygglin) och av Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland (ombud: R. Magrill), angående en talan om ogiltigförklaring av rådets förordning (EG) nr 2821/98 av den 17 december 1998 om ändring, vad avser återkallande av tillstånd för vissa antibiotika, av direktiv 70/524/EEG om fodertillsatser (EGT L 351, s. 4), har förstainstansrätten (tredje avdelningen), sammansatt av ordföranden J. Azizi samt domarna K. Lenaerts och M. Jaeger, justitiesekreterare: rättssekreteraren F. Erlbacher, den 11 september 2002 avkunnat en dom där domslutet har följande lydelse:

1)Talan ogillas.

2)Pfizer skall bära sin rättegångskostnad och ersätta rådets rättegångskostnad, inklusive de rättegångskostnader som är hänförliga till det interimistiska förfarandet.

3)Asociación nacional de productores de ganado porcino, Asociación española de criadores de vacuno de carne, Fédération européenne de la santé animale och Fédération européenne des fabricants d'adjuvants pour la nutrition animale skall bära sina rättegångskostnader och ersätta den del av rådets rättegångskostnad som är hänförlig till att de har intervenerat i förfarandet rörande huvudsaken och i det interimistiska förfarandet.

4)Asociación española de productores de huevos och Pig Veterinary Society skall bära sina rättegångskostnader och ersätta den del av rådets rättegångskostnad som är hänförlig till att de har begärt att få intervenera.

5)Kommissionen, Konungariket Danmark, Konungariket Sverige, Republiken Finland och Förenade kungariket Storbritannien och Nordirland skall bära sina rättegångskostnader avseende såväl förfarandet rörande huvudsaken som det interimistiska förfarandet.

____________

1 - EGT C 86, 27.3.1999.