Language of document :

Жалба, подадена на 18 септември 2012 г. — ZZ/Комитет на регионите

(Дело F-99/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: L. Levi и A. Blot, avocats)

Ответник: Комитет на регионите

Предмет на производството

Отмяна на решението на Комитета на регионите за отхвърляне на искането на жалбоподателя за изчисляването на неговите пенсионни права да не се прилагат новите Общи разпоредби за изпълнение

Искания на жалбоподателя

главно искане за отмяна на решението на Комитета на регионите от 1 декември 2011 г., с което се отхвърля искането на жалбоподателя от 13 юли 2011 г., допълнено на 16 август 2011 г.,

доколкото е необходимо, да се отмени решението от 8 юни 2012 г., с което изрично се отхвърля административната жалба на жалбоподателя от 10 февруари 2012 г.,

при условията на евентуалност да се признае, че са понесени неимуществени вреди и да се осъди ответникът да заплати сума, оценена на 20 000 EUR,

да се осъди Комитетът на регионите да заплати съдебните разноски.