Language of document :

Talan väckt den 17 september 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-97/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

En talan om dels ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut att inte rekrytera sökanden efter att denne godkänts på uttagningsprovet EPSO/AD/177/10-EPA, dels skadestånd.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 november 2011 att inte bevilja ansökan från Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik om att rekrytera sökanden genom att utnämna och tillsätta denne som tjänsteman till den lediga tjänsten COM/2011/218,

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut av den 5 juni 2012 att delvis avslå klagomålet mot tillsättningsmyndighetens beslut av den 11 november 2011 att inte bevilja ansökan från Europeiska kommissionens generaldirektorat för regionalpolitik om att rekrytera sökanden som tjänsteman,

förplikta Europeiska kommissionen att återupprätta sökandens karriär,

förplikta Europeiska kommissionen att betala 14 911,07 euro, och därutöver betala in pensionsavgifter från och med oktober 2011,

förplikta Europeiska kommissionen att betala 2 500 euro för den materiella och ideella skada som orsakats, med reservation för ökningar eller minskningar av beloppet under förfarandet, jämte dröjsmålsränta beräknad från förfallodag för respektive belopp motsvarande den räntesats som ECB tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, ökad med två procentenheter, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.