Language of document : ECLI:EU:T:2021:718

TRIBUNALENS DOM (tionde avdelningen)

den 20 oktober 2021 (*)

”Gemenskapsformgivning – Ogiltighetsförfarande – Registrerad gemenskapsformgivning för ett hårband i spiralform – Offentliggörande av tidigare gemenskapsformgivningar – Offentliggörande på internet – Artikel 7.1 i förordning (EG) nr 6/2002 – Parternas likställdhet i processen – Bevisning som ingetts för första gången vid tribunalen”

I mål T‑823/19,

JMS Sports sp. z o.o., Lódź (Polen), företrätt av advokaterna D. Piróg och J. Słupski,

klagande,

mot

Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO), företrädd av E. Śliwińska och D. Walicka, båda i egenskap av ombud,

motpart,

varvid motparten i förfarandet vid EUIPO:s överklagandenämnd, som intervenerat vid tribunalen, var

Inter-Vion SA, Warszawa (Polen), företrätt av advokaterna T. Grucelski och T. Gawliczek,

angående ett överklagande av det beslut som meddelades av EUIPO:s överklagandenämnd den 13 september 2019 (ärende R 1573/2018–3), om ett ogiltighetsförfarande mellan Inter-Vion och JMS Sports,

meddelar

TRIBUNALEN (tionde avdelningen),

sammansatt av ordföranden A. Kornezov, samt domarna E. Buttigieg (referent) och K. Kowalik-Bańczyk,

justitiesekreterare: handläggaren R. Ūkelytė,

med beaktande av ansökan som inkom till tribunalens kansli den 4 december 2019,

med beaktande av EUIPO:s svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 31 mars 2020,

med beaktande av intervenientens svarsinlaga som inkom till tribunalens kansli den 23 mars 2020,

med beaktande av tribunalens skriftliga frågor till parterna och deras svar på frågorna som inkom till tribunalens kansli den 25 och den 30 november samt den 1 december 2020,

efter förhandlingen den 15 januari 2021,

följande

Dom

 Bakgrund

1        Klaganden, JMS Sports sp. z o.o., är innehavare av den gemenskapsformgivning som ingavs till Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO) den 24 juni 2010 och som registrerades under nummer 1723677–0001 i enlighet med rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (EGT L 3, 2002, s. 1) för produkter som definieras som ”hårspännen” i klass 28.03 i Locarnoöverenskommelsen av den 8 oktober 1968 om upprättande av en internationell klassificering för mönster.

2        Den omtvistade formgivningen återges på följande sätt:

Image not found

3        Intervenienten, Inter-Vion SA, ingav den 3 januari 2017 en ansökan om ogiltighetsförklaring av den omstridda formgivningen med stöd av artikel 25.1 b i förordning nr 6/2002, jämförd med artiklarna 5 och 6 i samma förordning. Intervenienten hävdade att den omstridda formgivningen inte var ny och saknade särprägel i förhållande till bland annat följande två formgivningar:

–        formgivningen Fancy Fane, som offentliggjordes den 29 november 2009 på webbplatsen http://faneaccessories.blogspot.fr/2009/11 (nedan kallad webbplatsen eller bloggen faneaccessories.blogspot) och som återges på följande sätt: