Language of document :

Иск, предявен на 21 март 2021 година – Европейска комисия / Република България

(Дело C-174/21)

Език на производството: български

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: И. Залогин, M. Noll-Ehlers)

Ответник: Република България

Искания

Да бъде установено, че като не е приела всички необходими мерки за изпълнение на Решението на Съда от 5 април 2017 г., Комисия/ България (C-488/15, EU:C:2017:267), Република България не е изпълнила задълженията си по член 260, параграф 1 ДФЕС по отношение на зоните и агломерациите БГ0001 София, БГ0002 Пловдив, БГ0004 Северна, БГ0005 Югозападна и БГ0006 Югоизточна;

Република България да бъде осъдена да заплати на Комисията еднократно платима сума в размер на 3 156 евро на ден, считано от датата на постановяване на решението от 5 април 2017 г., Комисия/ България (C-488/15, EU:C:2017:267) до датата на постановяване на решението по настоящото дело, или, в случай че неизпълнението спре по-рано, до 31 декември на последната година на неизпълнение, но във всеки случай не по-малко от минималната еднократно платима сума от 653 000 евро;

Република България да бъде осъдена да заплати на Комисията периодична имуществена санкция в размер на 5 677,20 евро на ден за всяка една зона за качество на въздуха, считано от датата на постановяване на решението на Съда по настоящото дело до годината на пълно изпълнение на решението от 5 април 2017 г., Комисия/България (C-488/15, EU:C:2017:267), както и

Република България да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.

Правни основания и главни доводи

България не е направила необходимото за изпълнение на Решението на Съда по дело C-488/15, като продължава да нарушава (i) задълженията си по член 13 от Директива 2008/50/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 година относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа във връзка с приложение XI към същата директива и (ii) задълженията си по член 23 от същата директива.

____________