Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Bundesgerichtshof (Německo) dne 23. března 2021 – absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG v. the-trading-company GmbH

(Věc C-179/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Bundesgerichtshof

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka v řízení o opravném prostředku „Revision“: absoluts -bikes and more- GmbH & Co. KG

Odpůrkyně v řízení o opravném prostředku „Revision“: the-trading-company GmbH

Předběžné otázky

Znamená již pouhá existence záruky poskytované výrobcem, že platí požadavky na informace stanovené v čl. 6 odst. 1 písm. m) směrnice 2011/83/EU1 ?

V případě záporné odpovědi na první otázku: Vzniká požadavek na informace podle čl. 6 odst. 1 písm. m) směrnice 2011/83/EU s pouhou zmínkou o záruce poskytované výrobcem v nabídce obchodníka nebo vzniká až v okamžiku, kdy je tato zmínka pro spotřebitele bez dalšího zjevná? Platí požadavky na informace rovněž v případě, že je pro spotřebitele bez dalšího zjevné, že obchodník pouze zpřístupňuje údaje výrobce týkající se záruky?

Musí informace o existenci a podmínkách záruky poskytované výrobcem, kterou požaduje čl. 6 odst. 1 písm. m) směrnice 2011/83/EU, obsahovat stejné informace jako záruka podle čl. 6 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. května 1999 o některých aspektech prodeje spotřebního zboží a záruk na toto zboží2 nebo postačuje méně informací?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 2011, L 304, s. 64).

2 Úř. věst. 1999, L 171, s. 12; Zvl. vyd. 15/04, s. 223