Language of document :

Žaloba podaná 24. júna 2013 – ZZ/ESVČ

(vec F-59/13)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaný: Európska služba pre vonkajšiu činnosť

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu, aby jeho opakovane uzatvárané pracovné zmluvy na dobu určitú boli prekvalifikované na zmluvu na dobu neurčitú a aby sa doba odpracovaná v postavení pomocného zmluvného zamestnanca uznala ako doba odpracovaná v postavení zmluvného zamestnanca

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o zamietnutí žiadosti žalobcu,

prekvalifikovať pracovnú zmluvu pomocného zmluvného zamestnanca na pracovnú zmluvu na dobu neurčitú v zmysle článku 3a PZOZ,

zaviazať ESVČ na náhradu trov konania.