Language of document : ECLI:EU:F:2014:6

EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) NUTARTIS

2014 m. sausio 14 d.

Byla F‑60/13

Giorgio Lebedef

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Neatvykimo į darbą dėl ligos registracija –Neteisėtas neatvykimas į darbą – Paskyrimų tarnybos atliktas kasmetinių atostogų sutrumpinimas – Prašymo pateikimas elektroniniu laišku – Suinteresuotojo asmens žinojimas, kad priimtas sprendimas – Elektroninio laiško neatidarymas ir nesusipažinimas su šio sprendimo turiniu spustelėjus saitą – Priimtinumas – Terminai – Dienos, nuo kurios suinteresuotasis asmuo galėjo susipažinti su sprendimo turiniu, nustatymas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo G. Lebedef prašo panaikinti tariamai implicitinį sprendimą atmesti jo 2012 m. balandžio 13 d. pateiktą prašymą Europos Komisijai pataisyti tam tikrų jo neatvykimo į darbą atvejų registraciją šios institucijos vidaus personalo atostogų tvarkymo sistemoje (toliau – SysPer 2), taip pat panaikinti 2012 m. liepos 24 d. eksplicitinį sprendimą dėl to paties prašymo (toliau – 2012 m. liepos 24 d. sprendimas), kiek juo metinės atostogos, į kurias ieškovas turi teisę, sutrumpintos penkiomis dienomis.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. G. Lebedef padengia savo bylinėjimosi išlaidas ir iš jo priteisiamos Europos Komisijos patirtos bylinėjimosi išlaidos.

Santrauka

1.      Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Eigos pradžia – Pranešimas – Sąvoka – Elektroninis laiškas, kuriuo pranešama apie priimtą sprendimą ir galimybę su juo susipažinti – Įtraukimas – Data, į kurią reikia atsižvelgti – Pareigūno veiksmingo susipažinimo su sprendimo turiniu galima data

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

2.      Pareigūnų ieškiniai – Išankstinis administracinis skundas – Terminai – Laiku neužginčytas eksplicitinis sprendimas atmesti prašymą – Vėlesnis pranešimas su nuoroda į ankstesnį sprendimą – Termino atnaujinimas – Netaikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

1.      Kad apie sprendimą būtų tinkamai pranešta pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsnius, reikia ne tik to, kad jis būtų perduotas jo adresatui, bet ir kad adresatas turėtų galimybę veiksmingai susipažinti su jo turiniu.

Kalbant konkrečiai, situacijoje, kai suinteresuotasis asmuo faktiškai dirba, kaip numatyta Pareigūnų tarnybos nuostatų 35 straipsnio a punkte, iš esmės pripažintina, kad kai administracija priima pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį pateiktą prašymą, elektroniniu laišku išsiųstą iš administracijos suinteresuotajam asmeniui suteikto darbinio elektroninio pašto adreso, atsižvelgiant į paties suinteresuotojo asmens pasirinktą šį susirašinėjimo būdą, administracija, vadovaudamasi formų lygiavertiškumo principu, teisėtai gali savo atsakymą suinteresuotajam asmeniui taip pat nusiųsti elektroniniu laišku iš paskyrimų tarnybos, kuriai buvo adresuotas suinteresuotojo asmens prašymas, elektroninio pašto adreso pareigūno darbinio elektroninio pašto adresu.

Institucija negali preziumuoti, kad elektroniniu paštu išsiųstas vidinis pranešimas, būtent elektroninis laiškas, kuriuo pranešama apie priimtą paskyrimų tarnybos sprendimą ir galimybę su juo susipažinti internetu, pasieks adresatą, nes šis fiziškai yra savo darbo vietoje. Tačiau taip preziumuoti galima, kai suinteresuotoji institucija remiasi ne vien požymiais, bet įrodymais, įskaitant pateiktus paties suinteresuotojo asmens, rodančiais, kad į jo, kaip gavėjo, darbinio elektroninio pašto dėžutę elektroninis laiškas atėjo ir jis tikriausiai galėjo jį atsidaryti, taip pat, naudodamasis saitu, tinkamai susipažinti su sprendimu, apie kurį buvo pranešta šiuo elektroniniu laišku.

Aplinkybė, kad administracija nepaprašė suinteresuotojo asmens patvirtinti, kad jis perskaitė elektroninį laišką, neturi reikšmės datai, kai, galima teigti, suinteresuotasis asmuo turėjo galimybę veiksmingai susipažinti su paskyrimo tarnybos sprendimu, nes suinteresuotasis asmuo rūšiavo savo elektroninius laiškus, t. y. pirmiausia skaitė tuos, kurie jam atrodė svarbūs ir su kuriais, kaip jis manė, buvo tikslinga susipažinti.

(žr. 39, 42–44, 46 ir 47 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1976 m. birželio 15 d. Sprendimo Jänsch / Komisija, 5/76, 10 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2007 m. balandžio 25 d. Sprendimo Lebedef-Caponi / Komisija, F‑71/06, 29–31 ir 34 punktai; 2009 m. spalio 7 d. Sprendimo Pappas / Komisija, F‑101/08, 43 punktas; 2010 m. gruodžio 16 d. Nutarties AG / Parlamentas, F‑25/10, 38 ir 39 punktai.

2.      Administracijos elektroninis laiškas, kuriuo tik pranešama apie eksplicitinį sprendimą atmesti pareigūno prašymą ir su kuriuo suinteresuotasis asmuo nesusipažino, negali lemti naujo termino skundui dėl šio sprendimo pateikti nustatymo šio asmens naudai.

Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalies antra įtrauka skirta ieškinio Tarnautojų teisme pareiškimo terminams ir ja bet kuriuo atveju negalima remtis grindžiant teisinę fikciją, kad po tariamo implicitinio sprendimo priimtas eksplicitinis sprendimas gali lemti termino skundui pateikti atnaujinimą tuo momentu, kai pareiškėjas galiausiai nusprendė susipažinti su šiuo ekplicitiniu administracijos atsakymu.

(žr. 51 ir 52 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1980 m. gruodžio 10 d. Sprendimo Grasselli / Komisija, 23/80, 18 punktas; 1990 m. lapkričio 21 d. Nutarties Infortec / Komisija, C‑12/90, 10 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. sausio 9 d. Sprendimo Van Neyghem / Regionų komitetas, T‑288/04, 52 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2011 m. gegužės 10 d. Nutarties Barthel ir kt. /Teisingumo Teismas, F‑59/10, 27 punktas.