Language of document : ECLI:EU:F:2016:71

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(teine koda)

11. aprill 2016

Kohtuasi F‑59/13 RENV

Thierry Rouffaud

versus

Euroopa välisteenistus

Avalik teenistus – Kohtuasja saatmine Avaliku Teenistuse Kohtule uueks arutamiseks pärast lahendi tühistamist – Euroopa välisteenistuse töötajad – Lepinguline töötaja – Lepinguline abiteenistuja – Lepingulise abiteenistuja lepingu ümberkvalifitseerimine lepingulise töötaja tähtajatuks lepinguks – Keeldumine

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Thierry Rouffaud palus eelkõige tühistada Euroopa välisteenistuse 6. augusti 2012. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata tema taotlus, et tema lepingulise abiteenistujana töötatud ajavahemik tunnistataks lepingulise töötajana teenistuses oldud ajavahemikuks ja et järjestikused tähtajalised teenistuslepingud kvalifitseeritaks ümber tähtajatuks lepinguks.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta poolte kohtukulud kohtuasjades F‑59/13 ja F‑59/13 RENV nende endi kanda. Jätta Euroopa välisteenistuse kohtukulud kohtuasjas T‑457/14 P tema enda kanda ning mõista temalt välja Thierry Rouffaud’ kohtukulud kohtuasjas T‑457/14 P.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Koosseisuvälised teenistujad – Lepingulise abiteenistuja lepingu ümberkvalifitseerimine lepingulise töötaja tähtajatuks lepinguks – Välistamine

(Muude teenistujate teenistustingimused, artiklid 3a ja 3b)

2.      Ametnikud – Lepingulised töötajad – Töölevõtmine – Erinevate tegevusüksuste alla kuuluda võivate ülesannete hindamine – Teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutuse kaalutlusõigus

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikli 80 lõige 2)

3.      Ametnikud – Koosseisuvälised teenistujad – Lepingulise abiteenistuja lepingu ümberkvalifitseerimine lepingulise töötaja tähtajatuks lepinguks – Tingimused – Pikendamine – Mõiste

(Muude teenistujate teenistustingimused, artikkel 3a)

1.      Lepingulise töötaja õigus sellele, et tema tähtajaline leping muutub tähtajatuks lepinguks, tuleneb sellest, et ta on tööle võetud muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 3a viidatud lepingulise töötajate lepinguga, mitte muude teenistujate teenistustingimuste artiklis 3b ette nähtud lepingulise abiteenistuja lepinguga, kusjuures viimati nimetatud lepingut ei saa tähtajatuks lepinguks ümber kvalifitseerida.

Muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3b kohaselt on artikli 3a kohaldamisel lepinguliste abiteenistujate kasutamine välistatud. Järelikult peab asjaomane institutsioon juhtumipõhiselt uurima, kas lepinguline töötaja, keda ta soovib tööle võtta, peab olema tööle võetud lepingulise töötaja lepinguga teenistustingimuste artikli 3a alusel või lepingulise abiteenistuja lepinguga teenistustingimuste artikli 3b alusel.

Lepingulisi töötajaid, kes on tööle võetud institutsiooni asukohta tegevusüksuse I alla kuuluvaid ülesandeid täitma ehk siis tegema füüsilist tööd või andma haldusabi, ei saa võtta tööle teenistustingimuste artiklis 3a sätestatud lepingulise töötaja lepinguga. Kui lepinguline töötaja on institutsiooni asukohta tööle võetud tegevusüksustele II, III või IV vastavaid ülesandeid täitma, peab asjaomane institutsioon pakkuma talle lepingulise abiteenistuja lepingut, mis on ette nähtud teenistustingimuste artiklis 3b.

Liidu delegatsioonides saab lepingulisi töötajaid võtta tööle üksnes teenistustingimuste artiklis 3a alusel ning seda sõltumata, millisele tegevusüksusele vastavad ülesanded, mida täidetakse.

(vt punktid 42, 43, 48 ja 49)

2.      Kuigi muude teenistujate teenistustingimuste artikli 80 lõige 2 ei selgita, millised on erinevused tegevusüksusele I vastavate haldusabi ülesannete ja tegevusüksusele IV vastavate administratiivsete ülesannete vahel, tuleb seda mõista nii, et arvestades nõudeid, mis peavad olema täidetud tegevusüksusesse IV määramiseks ning sellesse tegevusüksusesse määratud lepingulistele töötajatele antud kõrgemaid palgaastmeid, on viimastele antud administratiivsed ülesanded palju tähtsamad, keerulisemad ja vastutussrikkamad kui need ülesanded, mida peavad täitma tegevusüksusesse I määratud lepingulised töötajad. Pealegi on liidu institutsioonidel, organitel ja asutustel ulatuslik kaalutlusõigust nende ülesannete hindamisel, mis võivad kuuluda muude teenistujate teenistustingimuste artikli 80 lõikes 2 sätestatud erinevate, sealhulgas I ja IV tegevusüksuste alla.

(vt punkt 61)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus, 19.9.2013, Gheysens vs. nõukogu, F‑83/08, EU:F:2013:133, punkt 33.

3.      Lepingulise abiteenistuja lepingut muude teenistujate teenistustingimuste artikli 3a alusel ei saa pidada sellise lepingulise töötaja lepingu pikendamiseks, mis reguleeris asjaomase isiku esimest teenistuskorda, juhul kui need kaks lepingut ei järgne teineteisele katkemata.

(vt punkt 65)