Language of document : ECLI:EU:C:2014:141

PRESUDA SUDA (šesto vijeće)

13. ožujka 2014.(*)

„Zahtjev za prethodnu odluku – Usklađivanje zakonodavstava – Direktiva 2006/95/EZ – Pojam ,električne opreme’ – Oznaka sukladnosti CE – Kutije za višepolarne električne spojnice“

U predmetu C‑132/13,

povodom zahtjeva za prethodnu odluku na temelju članka 267. UFEU‑a, koji je podnio Landgericht Köln (Njemačka) odlukom od 12. ožujka 2013., koju je Sud zaprimio 18. ožujka 2013., u postupku

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

protiv

ILME GmbH,

SUD (šesto vijeće),

u sastavu: A. Borg Barthet, predsjednik vijeća, E. Levits (izvjestitelj) i M. Berger, suci,

nezavisna odvjetnica: E. Sharpston,

tajnik: A. Impellizzeri, administratorica,

uzimajući u obzir pisani postupak i nakon rasprave održane 29. siječnja 2014.,

uzimajući u obzir podnesena očitovanja:

–        za Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, H.-J. Ruhl i M. Bohner, Rechtsanwälte,

–        za ILME GmbH, U. Blumenröder, Rechtsanwalt,

–        za Europsku komisiju, M. Noll‑Ehlers i G. Zavvos, u svojstvu agenata,

odlučivši, nakon saslušanja nezavisnog odvjetnika, da u predmetu odluči bez mišljenja,

donosi sljedeću

Presudu

1        Zahtjev za prethodnu odluku odnosi se na tumačenje određenih odredaba Direktive 2006/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica (SL L 374, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 52., str. 129.).

2        Zahtjev je upućen u okviru spora između Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (središte za borbu protiv nepoštenog tržišnog natjecanja u Frankfurtu na Majni, u daljnjem tekstu: Zentrale) i ILME GmbH u vezi sa stavljanjem oznake CE na kutije za višepolarne spojnice za industrijsku namjenu.

 Pravni okvir

 Direktiva 2006/95

3        Na temelju članka 1. Direktive 2006/95, izraz „električna oprema” znači svaka oprema namijenjena za uporabu unutar raspona napona od 50 V do 1000 V za izmjenične struje i unutar raspona napona od 75 V do 1500 V za istosmjerne struje.

4        Članak 2. stavak 1. te direktive propisuje:

„Države članice poduzimaju sve prikladne mjere kako bi osigurale da se električna oprema, proizvedena u skladu s dobrom inženjerskom praksom koja je u području sigurnosti na snazi u [Europskoj uniji], te kad je ispravno ugrađena i održavana i kad se upotrebljava sukladno svojoj namjeni, može staviti na tržište samo ako ne ugrožava sigurnost ljudi, domaćih životinja ili dobara.“

5        Članak 8. stavak 1. navedene direktive predviđa:

„Prije stavljanja na tržište, na električnu opremu mora se staviti oznaka CE, kako je predviđeno člankom 10., kojom se potvrđuje sukladnost opreme s odredbama ove Direktive, uključujući i postupak ocjene sukladnosti opisan u Prilogu IV.“

6        Članak 10. stavak 1. te iste direktive glasi kako slijedi:

„Proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik registriran u [Uniji] stavlja oznaku sukladnosti CE iz Priloga III. na električnu opremu ili, ako ne može na opremu, na njezinu ambalažu, na upute za uporabu ili na njezin jamstveni list tako da oznaka bude vidljiva, lako čitljiva i neizbrisiva.“

7        Prilog II. Direktivi 2006/95 izuzima iz njezine primjene određenu specifičnu električnu opremu i određene pojave.

8        Prilog III. navedenoj direktivi opisuje oznaku „CE“ za označivanje kao i konstitutivne elemente EZ izjave o sukladnosti.

9        Prilog IV. istoj direktivi navodi upute o načinima unutarnje kontrole proizvodnje električne opreme.

 Uredba (EZ) br. 765/2008

10      U skladu s člankom 30. stavcima 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (SL L 218, str. 30.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 51., str. 154.):

„3. Stavljanjem oznake CE proizvođač pokazuje da preuzima odgovornost za sukladnost proizvoda sa svim primjenjivim zahtjevima utvrđenim u odgovarajućem usklađenom zakonodavstvu [Unije] koje predviđa njezino stavljanje.  

4. Oznaka CE je jedina oznaka koja potvrđuje sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima odgovarajućega usklađenog zakonodavstva [Unije] koje predviđa njezino stavljanje.“

 Smjernice u vezi s primjenom Direktive 2006/95

11      Europska komisija je u kolovozu 2007. izradila smjernice za primjenu Direktive 2006/95 (u daljnjem tekstu: smjernice).

12      Bilješka na dnu stranice 8. smjernica navodi:

„Pojam ,električne opreme’ nije uređen u direktivi pa stoga treba biti shvaćen u smislu koji je priznat na međunarodnom planu. U međunarodnom rječniku elektrotehnike Međunarodne elektrotehničke komisije (MEK) pojam električne opreme definiran je kao ,proizvod koji se koristi u svrhu proizvodnje, preoblikovanja, prijenosa, distribucije ili korištenja električne energije kao što su strojevi, transformatori, prekidači i uređaji za upravljanje, uređaji za mjerenje, zaštitne naprave, kablovi, električni potrošači’“. [neslužbeni prijevod]

13      Točka 9. smjernica predviđa da se na temeljne sastavnice električne opreme primjenjuje Direktiva 2006/95, u mjeri u kojoj se njihova sigurnost može ocijeniti sukladno toj direktivi prije nego što su ugrađeni u električnu opremu, samo ako su sâmi obuhvaćeni kategorijom „električne opreme“ u smislu navedene direktive.

14      Ta točka pobliže određuje da sigurnost određenih vrsta električnih dijelova, koji su u svojstvu temeljnih sastavnica dizajnirani za ugrađivanje u druge električne uređaje, ovisi u velikoj mjeri o načinu na koji su ti dijelovi ugrađeni u konačan proizvod. U skladu s bilješkom na dnu stranice 13. smjernica, tom su kategorijom obuhvaćeni električni dijelovi, osobito, aktivne sastavnice kao što su integrirani krugovi, tranzistori, diode, ispravljači, elektrodni poluvodički prekidači izmjenične struje, GTO, IGBT i optički poluvodiči, pasivni elementi kao što su kondenzatori, induktivne zavojnice, otpornici i filtri, kao i elektromehaničke sastavnice kao što su razne poveznice, zaštitni sigurnosni mehanizmi ugrađeni u uređaje, prekidači sa spojnicama za tiskane pločice i mikroprekidači.

 Glavni postupak i prethodno pitanje

15      ILME GmbH prodaje u Njemačkoj višepolarne spojnice koje proizvodi ILME SpA u Italiji.

16      Sastavnice spojnica bira klijent prema svojim potrebama. Klijent sâm sastavlja različite sastavnice nakon što su mu dostavljene.

17      Kutije za spojnice nose oznaku CE, kao što je predviđeno u Prilogu III. Direktivi 2006/95. Međutim, EZ izjava o sukladnosti koja se odnosi na tu oznaku ne odnosi se na spojnice u kutijama nego na navedene kutije.

18      Zentrale smatra da stavljanje oznake CE nije opravdano u mjeri u kojoj se to odnosi isključivo na kutije, a ne nudi nikakvo jamstvo za sigurnost sastavljenih spojnica. Takva oznaka mogla bi obmanuti potrošača i stoga u okolnostima predmeta u glavnom postupku predstavlja povredu nacionalnih pravila o zabrani nepoštenog tržišnog natjecanja.

19      S obzirom na to da sva električna oprema mora nositi oznaku CE na temelju nacionalnog zakonodavstva koje prenosi Direktivu 2006/95, postavlja se pitanje jesu li kutije o kojima je riječ u glavnom postupku obuhvaćene pojmom te opreme.

20      Postupajući povodom Zentraleove tužbe za zabranu i ocijenivši da rješenje spora u glavnom postupku ovisi o tumačenju te direktive, Landgericht Köln (regionalni sud u Kölnu) odlučio je prekinuti postupak i postaviti Sudu sljedeće prethodno pitanje:

„Treba li članke 1., 8. i 10., kao i priloge II. [do] IV. Direktivi [2006/95] tumačiti na način da kutije, kao sastavnice višepolarnih spojnica za industrijsku namjenu, ne moraju nositi oznaku CE?“

 O prethodnom pitanju

21      Sud koji je uputio zahtjev svojim pitanjem u biti pita treba li članak 1. Direktive 2006/95 tumačiti na način da su kutije za višepolarne spojnice za industrijsku namjenu, kao što su one o kojima je riječ u glavnom postupku, obuhvaćene pojmom „električne opreme“ u smislu te odredbe i stoga trebaju nositi oznaku CE.

22      Kao prvo, treba podsjetiti da oznaka CE može biti stavljena jedino na proizvode za koje je to posebno predviđeno usklađenim zakonodavstvom Unije, a isključujući svaki drugi proizvod. Naime, svaka drugačija procjena imala bi kao posljedicu stvaranje opasnosti od zbunjivanja o značenju navedene oznake (presuda od 21. listopada 2010., Latchways i Eurosafe Solutions, C‑185/08, Zb., str. I‑9989., t. 63.).

23      U tom pogledu, na temelju članka 8. stavka 1. Direktive 2006/95, na električnu opremu mora se staviti oznaka CE.

24      Međutim, treba navesti da pojam „električne opreme“ nije uređen tom direktivom. S jedne strane, članak 1. navedene direktive navodi raspone napona unutar kojih je ta oprema namijenjena za uporabu. S druge strane, u Prilogu II. toj direktivi nabrojane su vrste specifične električne opreme i pojava koje su izuzete iz područja primjene Direktive 2006/95.

25      Zbog odsutnosti te definicije Komisija u bilješci na dnu stranice 8. smjernica zaključuje da pojam „električne opreme“ treba shvatiti u smislu koji je priznat na međunarodnom planu.

26      U toj bilješci na dnu stranice osobito se spominje definicija iz međunarodnog rječnika elektrotehnike Međunarodne elektrotehničke komisije (MEK) prema kojoj je električna oprema „proizvod koji se koristi u svrhu proizvodnje, preoblikovanja, prijenosa, distribucije ili korištenja električne energije“.

27      U predmetnom slučaju, iz odluke kojom se upućuje zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da su kutije o kojima je riječ u glavnom postupku sastavnice višepolarnih spojnica za industrijsku namjenu na način da tvore vanjski omotač. U tom pogledu te kutije ispunjavaju glavnu funkciju fizičke i električne izolacije različitih kablova međusobno i prema vanjskom prostoru putem uzemljenja.

28      S obzirom na te značajke, treba smatrati da su kutije o kojima je riječ u glavnom postupku obuhvaćene pojmom „električne opreme“ u smislu Direktive 2006/95 jer ne samo da imaju estetsku i zaštitnu funkciju svog sadržaja nego i omogućuju siguran kontakt električnih elemenata i tako pridonose prijenosu električne energije.

29      Stoga, ako su te kutije sukladne normama sigurnosti predviđenima tom direktivom, na njih mora biti stavljena oznaka CE.

30      Međutim, sud koji je uputio zahtjev kvalificira navedene kutije, sastavnice električnih uređaja, kao višepolarne spojnice za industrijsku namjenu.

31      Zentrale smatra da se prije cjelovitog sastavljanja višepolarnih spojnica ne može provjeriti sukladnost sa sigurnosnim zahtjevima predmetnih kutija kao sastavnica.

32      U tom pogledu, valja istaknuti da, na temelju članka 30. stavaka 3. i 4. Uredbe br. 765/2008, stavljanjem oznake CE, koja je jedina koja potvrđuje sukladnost proizvoda s primjenjivim zahtjevima odgovarajućega usklađenog zakonodavstva Unije koje predviđa njezino stavljanje, proizvođač tog proizvoda pokazuje da preuzima odgovornost za sukladnost navedenog proizvoda s tim zahtjevima.

33      Članak 2. stavak 1. Direktive 2006/95 u biti podsjeća da se na tržište može staviti samo električna oprema koja ne ugrožava sigurnost osoba ili dobara.

34      Stoga se oznaka CE ne može staviti na sastavnicu koja čini električnu opremu čija sigurnost u bitnome ovisi o načinu na koji je ugrađena u konačan električni uređaj. S jedne strane, s obzirom na to da kvaliteta te sastavnice ne bi omogućila pretpostavku sigurnosti električnog uređaja u koji je ugrađena, u tim bi okolnostima stavljanje oznake CE na navedenu sastavnicu moglo obmanuti korisnika tog uređaja. S druge strane, navedeno ugrađivanje moglo bi dovesti do izmjene prethodno utvrđene sukladnosti sa zahtjevima sigurnosti te sastavnice kao i električnog uređaja u koji je predmetna sastavnica ugrađena.

35      U tom pogledu kao prvo treba istaknuti da valja smatrati opravdanim stavljanje oznake CE ako električna oprema kao sastavnica koja se ugrađuje u električni uređaj ima vlastite značajke koje mogu biti predmet kontrole s obzirom na sigurnosne zahtjeve.

36      U predmetu u glavnom postupku, na sudu je koji je uputio zahtjev da provjeri mogu li kutije o kojima je riječ u glavnom postupku same po sebi i neovisno o svom ugrađivanju u drugu električnu opremu biti predmetom stvarne kontrole s obzirom na sigurnosne zahtjeve, a imajući osobito u vidu činjenicu da te kutije omogućuju izolaciju kablova međusobno kao i spojeva prema van putem uzemljenja.

37      Nadalje, kad je riječ o riziku od obmane korisnikâ, do čega može dovesti oznaka navedenih kutija, iz odluke kojom je upućen zahtjev za prethodnu odluku proizlazi da se spojnice o kojima je riječ u glavnom postupku dostavljaju u odvojenim dijelovima na način da je na samom korisniku njihovo sastavljanje. Stoga se oznaka na kutiji ne može shvatiti tako kao da se odnosi na cjelokupnu spojnicu.

38      Kao drugo, valja podsjetiti da se na temelju članka 2. Direktive 2006/95 sukladnost električne opreme zahtjevima sigurnosti procjenjuje kad je ispravno ugrađena i održavana i kad se upotrebljava sukladno svojoj namjeni.

39      Ako su, s jedne strane, kutije o kojima je riječ u glavnom postupku sukladne sigurnosnim zahtjevima s obzirom na koje su bile kontrolirane i ako, s druge strane, njihovo ispravno ugrađivanje koje je sukladno njihovoj namjeni u višepolarnim spojnicama ne može dovesti do izmjene njihove sukladnosti s tim zahtjevima, njihovo korištenje kao sastavnica električnog uređaja ne može imati kao učinak preispitivanje njihove kvalifikacije kao „električne opreme“.

40      Iz svih prethodnih razmatranja proizlazi da na pitanje koje je postavio sud koji je uputio zahtjev za prethodnu odluku valja odgovoriti da članak 1. Direktive 2006/95 treba tumačiti na način da su kutije za višepolarne spojnice za industrijsku namjenu, kao što su one o kojima je riječ u glavnom postupku, obuhvaćene pojmom „električna oprema“ u smislu te odredbe i stoga trebaju nositi oznaku CE ako njihovo ispravno ugrađivanje koje je sukladno njihovoj namjeni ni na koji način ne može izmijeniti njihovu sukladnost sa sigurnosnim zahtjevima s obzirom na koje su bile kontrolirane.

 Troškovi

41      Budući da ovaj postupak ima značaj prethodnog pitanja za stranke glavnog postupka pred sudom koji je uputio zahtjev, na tom je sudu da odluči o troškovima postupka. Troškovi podnošenja očitovanja Sudu, koji nisu troškovi spomenutih stranaka, ne nadoknađuju se.

Slijedom navedenog, Sud (šesto vijeće) odlučuje:

Članak 1. Direktive 2006/95/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na električnu opremu namijenjenu za uporabu unutar određenih naponskih granica treba tumačiti na način da su kutije za višepolarne spojnice za industrijsku namjenu, kao što su one o kojima je riječ u glavnom postupku, obuhvaćene pojmom „električna oprema“ u smislu te odredbe i stoga trebaju nositi oznaku CE ako njihovo ispravno ugrađivanje koje je sukladno njihovoj namjeni ni na koji način ne može izmijeniti njihovu sukladnost sa sigurnosnim zahtjevima s obzirom na koje su bile kontrolirane.

Potpisi


* Jezik postupka: njemački