Language of document : ECLI:EU:C:2014:141

ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (šiesta komora)

z 13. marca 2014 (*)

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 2006/95/ES – Pojem ‚elektrické zariadenie‘ – Označenie CE o zhode – Kryty na viacpólové elektrické konektory“

Vo veci C‑132/13,

ktorej predmetom je návrh na začatie prejudiciálneho konania podľa článku 267 ZFEÚ, podaný rozhodnutím Landgericht Köln (Nemecko) z 12. marca 2013 a doručený Súdnemu dvoru 18. marca 2013, ktorý súvisí s konaním:

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

proti

ILME GmbH,

SÚDNY DVOR (šiesta komora),

v zložení: predseda šiestej komory A. Borg Barthet, sudcovia E. Levits (spravodajca) a M. Berger,

generálna advokátka: E. Sharpston,

tajomník: A. Impellizzeri, referentka,

so zreteľom na písomnú časť konania a po pojednávaní z 29. januára 2014,

so zreteľom na pripomienky, ktoré predložili:

–        Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, v zastúpení: H.‑J. Ruhl a M. Bohner, Rechtsanwälte,

–        ILME GmbH, v zastúpení: U. Blumenröder, Rechtsanwalt,

–        Európska komisia, v zastúpení: M. Noll‑Ehlers a G. Zavvos, splnomocnení zástupcovia,

so zreteľom na rozhodnutie prijaté po vypočutí generálnej advokátky, že vec bude prejednaná bez jej návrhov,

vyhlásil tento

Rozsudok

1        Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu niektorých ustanovení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia (Ú. v. EÚ L 374, s. 10).

2        Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (združenie na boj proti nekalej hospodárskej súťaži Frankfurt nad Mohanom, ďalej len „Zentrale“) a ILME GmbH vo veci pripevnenia označenia CE na krytoch viacpólových konektorov určených na priemyselné použitie.

 Právny rámec

 Smernica 2006/95

3        Podľa článku 1 smernice 2006/95 sa pod pojmom „elektrické zariadenie“ rozumie akékoľvek zariadenie určené na použitie s napätím od 50 do 1 000 voltov pri striedavom prúde a od 75 do 1 500 voltov pri jednosmernom prúde.

4        Článok 2 ods. 1 tejto smernice stanovuje:

„Členské štáty prijmú všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečili, že elektrické zariadenie sa môže umiestniť [uviesť – neoficiálny preklad] na trh len vtedy, ak potom čo bolo skonštruované v súlade so správnou inžinierskou praxou v bezpečnostných otázkach platnou v [Európskej únii], neohrozuje pri inštalácii, údržbe a používaní v oblastiach, pre ktoré bolo vyrobené, bezpečnosť osôb, domácich zvierat alebo majetku.“

5        Článok 8 ods. 1 uvedenej smernice stanovuje:

„Skôr ako sa elektrické zariadenie umiestni [uvedie – neoficiálny preklad] na trh musí mať pripevnené označenie CE, ako je ustanovené v článku 10, potvrdzujúce jeho súlad s ustanoveniami tejto smernice, ako aj s postupom hodnotenia zhody opísaným v prílohe IV.“

6        Článok 10 ods. 1 tejto smernice znie:

„Označenie CE o zhode, ako je uvedené v prílohe III, musí pripevniť výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca, usadený v rámci [Únie], na elektrické zariadenie alebo, ak to nie je možné, na obal, letáčik s návodom na obsluhu alebo záručný list tak, aby bolo viditeľné, ľahko čitateľné a neodstrániteľné.“

7        Príloha II smernice 2006/95 vylučuje z pôsobnosti tejto smernice niektoré zariadenia a niektoré špecifické elektrické javy.

8        Príloha III uvedenej smernice popisuje označenie CE, ktoré treba pripevniť, a jednotlivé časti vyhlásenia ES o zhode.

9        Príloha IV tejto smernice obsahuje ustanovenia týkajúce sa spôsobov vnútornej výrobnej kontroly elektrických zariadení.

 Nariadenie (ES) č. 765/2008

10      Podľa článku 30 ods. 3 a 4 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 z 9. júla 2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 339/93 (Ú. v. EÚ L 218, s. 30):

„3.      Umiestnenie označenia CE na výrobok znamená, že výrobca oznamuje, že berie na seba zodpovednosť za to, že výrobok spĺňa platné požiadavky ustanovené v harmonizačných právnych predpisoch [Únie] týkajúcich sa umiestnenia tohto označenia.

4.      Označenie CE je jediným označením, ktorým sa potvrdzuje zhoda výrobku s platnými požiadavkami harmonizačných právnych predpisov [Únie] týkajúcich sa umiestnenia tohto označenia.“

 Usmernenia o uplatňovaní smernice 2006/95

11      V auguste 2007 Európska komisia vypracovala usmernenia o uplatňovaní smernice 2006/95 (ďalej len „usmernenia“).

12      V poznámke pod čiarou 8 usmernení sa uvádza:

„Pojem ‚elektrické zariadenie‘ nie je v smernici definovaný, a preto ho treba chápať v jeho medzinárodne uznávanom význame. V medzinárodnom elektrotechnickom slovníku Medzinárodnej elektrotechnickej komisie (IEC) je pojem elektrické zariadenie definovaný takto: ‚výrobok, ktorý sa používa na účel výroby, premeny, prenosu, rozvodu alebo použitia elektrickej energie, napríklad strojové zariadenia, transformátory, spínače a riadiace prístroje, merače, ochranné zariadenia, káble, vedenia, elektrický spotrebný tovarʻ.“ [neoficiálny preklad]

13      Bod 9 usmernení stanovuje, že základné súčiastky elektrického zariadenia patria do pôsobnosti smernice 2006/95, pokiaľ možno posúdiť ich bezpečnosť podľa tejto smernice už pred ich zabudovaním do elektrického zariadenia a ak samotné súčiastky spadajú pod kategóriu „elektrické zariadenie“ v zmysle uvedenej smernice.

14      Tento bod spresňuje, že bezpečnosť niektorých druhov elektrických súčiastok konštruovaných na zabudovanie do iných elektrických prístrojov ako základné súčiastky v širokej miere závisí od spôsobu ich zabudovania do finálneho výrobku. Podľa poznámky pod čiarou 13 usmernení patria do tejto kategórie elektrických súčiastok najmä aktívne prvky, ako napr. integrované obvody, tranzistory, diódy, usmerňovače, triaky, GTO, IGTB a optické polovodiče, pasívne prvky ako kondenzátory, indukčné cievky, odpory a filtre, ako aj elektromechanické prvky, ako napr. spojovacie prvky, bezpečnostné mechanické zariadenia zabudované do prístrojov, relé do plošných spojov a mikrokomutátory.

 Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka

15      ILME GmbH predáva v Nemecku viacpólové konektory, ktoré v Taliansku vyrába ILME SpA.

16      Súčiastky konektorov si vyberá zákazník podľa svojich potrieb. Po dodaní jednotlivých súčiastok si ich zákazník sám zmontuje.

17      Na krytoch pre konektory sa nachádza označenie CE, tak ako sa uvádza v prílohe III smernice 2006/95. ES vyhlásenie o zhode, ktoré sa vzťahuje k tomuto označeniu, sa však netýka konektorov v týchto krytoch, ale uvedených krytov.

18      Podľa Zentrale nie je pripevnenie označenia CE odôvodnené, pretože sa týka len krytov a v dôsledku toho vôbec nezaručuje, že zmontované konektory sú bezpečné. Toto označenie by mohlo spotrebiteľa uviesť do omylu a za okolností, o aké ide vo veci samej, by teda mohlo ísť o porušenie vnútroštátnych pravidiel, ktoré zakazujú nekalú súťaž.

19      Vzhľadom na to, že podľa vnútroštátnej právnej úpravy preberajúcej smernicu 2006/95 musí byť na každom elektrickom zariadení umiestnené označenie CE, vzniká otázka, či kryty dotknuté vo veci samej spadajú pod takéto zariadenie.

20      Landgericht Köln (Krajinský súd v Kolíne), ktorý prejednáva žalobu Zentrale na zdržanie sa konania a ktorý sa domnieva, že rozhodnutie sporu vo veci samej závisí od výkladu tejto smernice, rozhodol prerušiť konanie a položiť Súdnemu dvoru nasledujúcu prejudiciálnu otázku:

„Majú sa články 1, 8 a 10, ako aj prílohy II [až] IV smernice [2006/95] vykladať v tom zmysle, že na krytoch ako súčiastkach pre viacpólové konektory určené na priemyselné použitie nemusí byť pripevnené označenie CE?“

 Odpoveď Súdneho dvora

21      Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate pýta, či sa má článok 1 smernice 2006/95 vykladať v tom zmysle, že kryty na viacpólové konektory určené na priemyselné použitie, o aké ide vo veci samej, spadajú pod pojem „elektrické zariadenie“ v zmysle tohto ustanovenia a v dôsledku toho musí byť na nich pripevnené označenie CE.

22      Na úvod treba pripomenúť, že označenie CE sa môže pripevniť len na výrobky, na ktoré je jeho pripevnenie osobitne stanovené právnou úpravou Únie v oblasti harmonizácie s vylúčením všetkých ostatných výrobkov. Akékoľvek iné posúdenie by malo za následok vznik nebezpečenstva zámeny významu uvedeného označenia (rozsudok z 21. októbra 2010, Latchways a Eurosafe Solutions, C‑185/08, Zb. s. I‑9989, bod 63).

23      Z tohto hľadiska elektrické zariadenie musí mať podľa článku 8 ods. 1 smernice 2006/95 pripevnené označenie CE.

24      Treba však konštatovať, že pojem „elektrické zariadenie“ táto smernica nedefinuje. Na jednej strane článok 1 uvedenej smernice stanovuje limity napätia, v rámci ktorých sa toto zariadenie má používať. Na druhej strane príloha II tejto smernice vymenúva druhy elektrických zariadení a špecifických javov, ktoré nepatria do pôsobnosti smernice 2006/95.

25      Komisia v poznámke pod čiarou 8 usmernení z chýbajúcej definície vyvodzuje záver, že pojem „elektrické zariadenie“ treba chápať v jeho medzinárodne uznávanom význame.

26      V tejto poznámke pod čiarou odkazuje predovšetkým na definíciu uvedenú v medzinárodnom elektrotechnickom slovníku IEC, podľa ktorej elektrické zariadenie je „výrobok, ktorý sa používa na účel výroby, premeny, prenosu, rozvodu alebo použitia elektrickej energie“.

27      Vo veci samej z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že kryty dotknuté vo veci samej sú súčiastkami viacpólových konektorov určených na priemyselné použitie v rozsahu, v akom predstavujú ich vonkajší obal. Z tohto hľadiska tieto kryty plnia hlavnú funkciu, a to zabezpečiť fyzickú a elektrickú izoláciu rôznych káblov navzájom, ako aj izoláciu od vonkajšieho prostredia pomocou uzemnenia.

28      Na základe týchto charakteristík sa treba domnievať, že kryty dotknuté vo veci samej spadajú pod pojem „elektrické zariadenie“ v zmysle smernice 2006/95, pretože nemajú len estetickú funkciu a funkciu ochrany ich obsahu, ale zabezpečujú bezpečné prepojenie elektrických prvkov a prispievajú tým k prenosu elektrickej energie.

29      Pokiaľ teda tieto kryty spĺňajú bezpečnostné normy stanovené touto smernicou, musí byť na nich pripevnené označenie CE.

30      Vnútroštátny súd však uvedené kryty považuje za súčiastky elektrických prístrojov, akými sú viacpólové konektory určené na priemyselné použitie.

31      Zentrale sa domnieva, že pri predmetných krytoch ako súčiastkach nemožno overovať, či spĺňajú požiadavky bezpečnosti, pred úplným zmontovaním viacpólových konektorov.

32      V tejto súvislosti treba uviesť, že podľa článku 30 ods. 3 a 4 nariadenia č. 765/2008 umiestnením označenia CE, ktoré je jediným označením, ktorým sa potvrdzuje zhoda výrobku s platnými požiadavkami harmonizačných právnych predpisov Únie týkajúcich sa jeho umiestnenia, výrobca tohto výrobku oznamuje, že berie na seba zodpovednosť za to, že uvedený výrobok spĺňa tieto požiadavky.

33      Článok 2 ods. 1 smernice 2006/95 v podstate pripomína, že len elektrické zariadenie, ktoré neohrozuje bezpečnosť osôb alebo majetku, môže byť uvedené na trh.

34      Označenie CE teda nemožno pripevniť na súčiastku, ktorá predstavuje elektrické zariadenie, ktorého bezpečnosť v podstate závisí od spôsobu, akým je zariadenie zabudované do finálneho elektrického prístroja. Za takýchto okolností by totiž jednak pripevnenie označenia CE na uvedenú súčiastku mohlo užívateľa tohto prístroja uviesť do omylu z dôvodu, že charakteristika tejto súčiastky by neumožňovala vopred posúdiť bezpečnosť elektrického zariadenia, do ktorého bola zabudovaná. Uvedené zabudovanie by jednak mohlo ohroziť predbežne konštatovaný súlad tej istej súčiastky s požiadavkami bezpečnosti a zároveň súlad celého elektrického prístroja, do ktorého sa dotknutá súčiastka zabudovala.

35      V tejto súvislosti treba po prvé zdôrazniť, že ak sa elektrické zariadenie v podobe súčiastky určenej na zabudovanie do elektrického prístroja vyznačuje vlastnými charakteristickými znakmi, ktoré môžu byť predmetom kontroly z hľadiska požiadaviek bezpečnosti, je potrebné dospieť k záveru, že pripevnenie označenia CE je odôvodnené.

36      Vo veci samej prináleží vnútroštátnemu súdu, aby overil, či kryty dotknuté vo veci samej predovšetkým vzhľadom na skutočnosť, že umožňujú izoláciu káblov navzájom, ako aj izoláciu konektorov voči vonkajšiemu prostrediu pomocou uzemňovacieho mechanizmu, môžu byť bez ohľadu na ich zabudovanie do iného elektrického zariadenia účinne preskúmané z hľadiska požiadaviek bezpečnosti.

37      Navyše, pokiaľ ide o riziko uvedenia užívateľov do omylu, ktoré môže označenie uvedených krytov zapríčiniť, z rozhodnutia vnútroštátneho súdu vyplýva, že konektory dotknuté vo veci samej sa dodávajú ako samostatné diely, ktoré si samotný užívateľ sám zmontuje. Označenie krytu teda nemožno chápať v tom zmysle, že sa vzťahuje na konektor ako celok.

38      Po druhé treba pripomenúť, že podľa článku 2 smernice 2006/95 sa súlad elektrického zariadenia s požiadavkami bezpečnosti posudzuje s prihliadnutím na správnu inštaláciu, údržbu a používanie v oblastiach, pre ktoré toto zariadenie bolo vyrobené.

39      Vzhľadom na to, že na jednej strane kryty dotknuté vo veci samej sú v súlade s požiadavkami bezpečnosti, z hľadiska ktorých boli kontrolované, a že na druhej strane ich správne zabudovanie do viacpólových konektorov v súlade s účelom, na ktorý boli vyrobené, nemôže viesť k porušeniu ich súladu s týmito požiadavkami, nemôže mať ich použitie ako súčiastky elektrického prístroja za následok spochybnenie ich kvalifikácie ako „elektrického zariadenia“.

40      Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že na otázku vnútroštátneho súdu treba odpovedať tak, že článok 1 smernice 2006/95 sa má vykladať v tom zmysle, že kryty na viacpólové konektory určené na priemyselné použitie, o aké ide vo veci samej, spadajú pod pojem „elektrické zariadenie“ v zmysle tohto ustanovenia a v dôsledku toho musí byť na nich pripevnené označenie CE, ak ich správne zabudovanie v súlade s účelom, na ktorý boli vyrobené, nemôže v žiadnom prípade porušiť ich súlad s požiadavkami bezpečnosti, z hľadiska ktorých boli kontrolované.

 O trovách

41      Vzhľadom na to, že konanie pred Súdnym dvorom má vo vzťahu k účastníkom konania vo veci samej incidenčný charakter a bolo začaté v súvislosti s prekážkou postupu v konaní pred vnútroštátnym súdom, o trovách konania rozhodne tento vnútroštátny súd. Iné trovy konania, ktoré vznikli v súvislosti s predložením pripomienok Súdnemu dvoru a nie sú trovami uvedených účastníkov konania, nemôžu byť nahradené.

Z týchto dôvodov Súdny dvor (šiesta komora) rozhodol takto:

Článok 1 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/95/ES z 12. decembra 2006 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia sa má vykladať v tom zmysle, že kryty na viacpólové konektory určené na priemyselné použitie, o aké ide vo veci samej, spadajú pod pojem „elektrické zariadenie“ v zmysle tohto ustanovenia a v dôsledku toho musí byť na nich pripevnené označenie CE, ak ich správne zabudovanie v súlade s účelom, na ktorý boli vyrobené, nemôže v žiadnom prípade porušiť ich súlad s požiadavkami bezpečnosti, z hľadiska ktorých boli kontrolované.

Podpisy


* Jazyk konania: nemčina.