Language of document : ECLI:EU:C:2014:141

SODBA SODIŠČA (šesti senat)

z dne 13. marca 2014(*)

„Predlog za sprejetje predhodne odločbe – Približevanje zakonodaj – Direktiva 2006/95/ES – Pojem ‚električna oprema‘ – Oznaka o skladnosti CE – Ohišja za električne večpolne konektorje“

V zadevi C‑132/13,

katere predmet je predlog za sprejetje predhodne odločbe na podlagi člena 267 PDEU, ki ga je vložilo Landgericht Köln (Nemčija) z odločbo z dne 12. marca 2013, ki je prispela na Sodišče 18. marca 2013, v postopku

Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main

proti

ILME GmbH,

SODIŠČE (šesti senat),

v sestavi A. Borg Barthet, predsednik senata, E. Levits (poročevalec), sodnik, in M. Berger, sodnica,

generalna pravobranilka: E. Sharpston,

sodna tajnica: A. Impellizzeri, administratorka,

na podlagi pisnega postopka in obravnave z dne 29. januarja 2014,

ob upoštevanju stališč, ki so jih predložili:

–        za Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, H.‑J. Ruhl in M. Bohner, odvetnika,

–        za ILME GmbH U. Blumenröder, odvetnik,

–        za Evropsko komisijo M. Noll-Ehlers in G. Zavvos, agenta,

na podlagi sklepa, sprejetega po opredelitvi generalne pravobranilke, da bo v zadevi razsojeno brez sklepnih predlogov,

izreka naslednjo

Sodbo

1        Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago nekaterih določb Direktive 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo, konstruirano za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (UL L 374, str. 10).

2        Ta predlog je bil vložen v okviru spora med Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV Frankfurt am Main (centrala za boj proti nelojalni konkurenci, Frankfurt na Majni, v nadaljevanju: Zentrale) in družbo ILME GmbH zaradi pritrditve oznake CE na ohišja za večpolne konektorje za industrijsko uporabo.

 Pravni okvir

 Direktiva 2006/95

3        Na podlagi člena 1 Direktive 2006/95 izraz „električna oprema“ pomeni vsako opremo, namenjeno za uporabo z napetostjo med 50 in 1000 volti za izmenični tok in med 75 in 1500 volti za enosmerni tok.

4        Člen 2(1) te direktive določa:

„Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo, da električna oprema lahko gre na trg, samo če je bila zasnovana v skladu z dobro inženirsko prakso v varnostnih zadevah, ki velja v [Evropski uniji], ne ogroža varnosti oseb, domačih živali ali premoženja, kadar je ustrezno nameščena in vzdrževana ter se uporablja za namene, za katere je bila izdelana.“

5        Člen 8(1) navedene direktive določa:

„Pred dajanjem na trg se mora na električno opremo pritrditi znak CE, predviden v členu 10, ki potrjuje skladnost z določbami te direktive, skupaj s postopkom ugotavljanja skladnosti, opisanim v Prilogi IV.“

6        Člen 10(1) Direktive te direktive določa:

„Znak skladnosti CE, naveden v Prilogi III, pritrdi proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti na električno opremo, ali če to ni mogoče, na embalažo, listič z navodili ali na garancijski list tako, da je viden, lahko berljiv in neizbrisljiv.“

7        Priloga II k Direktivi 2006/95 z njenega področja uporabe izključuje določeno posebno električno opremo in pojave.

8        V Prilogi III je opisan znak CE, ki se pritrdi, in bistveni elementi izjave ES o skladnosti.

9        V Prilogi IV te direktive so navedene določbe o postopkih notranje kontrole proizvodnje električne opreme.

 Uredba (ES) št. 765/2008

10      Člen 30(3) in (4) Uredbe (ES) št. 765/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za akreditacijo in nadzor trga v zvezi s trženjem proizvodov ter razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L 218, str. 30) določa:

„3.      Proizvajalec z nameščanjem ali namestitvijo oznake CE prevzame odgovornost za skladnost proizvoda z zahtevami iz vseh ustreznih zahtev, določenih v veljavni usklajevalni zakonodaji […] [Unije] o nameščanju oznake.

4.      Oznaka CE je edini znak, ki potrjuje, da je proizvod skladen z veljavnimi zahtevami zadevne usklajevalne zakonodaje […] [Unije] o nameščanju oznake CE.“

 Smernice za uporabo Direktive 2006/95

11      Evropska komisija je avgusta 2007 izdala Smernice za uporabo Direktive 2006/95/ES (v nadaljevanju: Smernice).

12      V opombi 8 Smernic je navedeno:

„Pojem ‚električna oprema‘ v Direktivi ni opredeljen in ga je zato treba razumeti v smislu, ki je mednarodno priznan. V Mednarodnem elektrotehničnem slovarju Mednarodne elektrotehniške komisije (IEC) je pojem električne opreme opredeljen kot ‚izdelek, namenjen proizvajanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji ali uporabi električne energije, kot so na primer stroji, transformatorji, stikalne in krmilne naprave, merilni instrumenti, zaščitne naprave, kabli in vodniki, električni porabniki‘.“

13      V točki 9 Smernic je določeno, da na področje uporabe Direktive 2006/95 lahko spadajo tudi osnovni sestavni deli električne opreme, če je o njihovi varnosti v skladu z navedeno direktivo mogoče presoditi že pred vgradnjo v električno opremo in če v smislu te direktive sploh spadajo v kategorijo „električne opreme“.

14      Ta točka določa, da je varnost nekaterih vrst električnih delov, ki so kot osnovne komponente namenjeni za vgradnjo v druge električne naprave, v veliki meri odvisna od načina, na katerega so ti sestavni deli vgrajeni v končni izdelek. V skladu z opombo 13 Smernic med drugim sodijo v to kategorijo električnih delov aktivne komponente, kot so integrirana vezja, tranzistorji, diode, usmerniki, triac elementi, GTO, IGBT in optični polprevodniki, pasivni elementi kot so kondenzatorji, indukcijske tuljave, upori in filtri ter elektromehanske komponente, kot so povezovalni elementi, mehanske varnostne naprave, vgrajene v naprave, posredniki s povezavami za tiskana vezja in mikrostikala.

 Spor o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje

15      Družba ILME GmbH v Nemčiji trži večpolne konektorje, ki jih v Italiji proizvaja družba ILME SpA.

16      Stranka izbere komponente konektorjev glede na svoje potrebe. Po dostavi različnih komponent jih stranka sama sestavi.

17      Ohišja za konektorje imajo oznako CE, kot je določeno v Prilogi III k Direktivi 2006/95. Vendar pa se izjava ES o skladnosti v zvezi s to oznako ne nanaša na konektorje v teh ohišjih, temveč na ta ohišja.

18      Zentrale meni, da pritrditev oznake CE ni upravičena, če se nanaša izključno na ohišja in tako ne jamči za varnost sestavljenih konektorjev. Ta oznaka bi namreč potrošnika lahko zavedla in bi zato kot v okoliščinah v postopku v glavni stvari pomenila kršitev nacionalnih predpisov, ki prepovedujejo nelojalno konkurenco.

19      Ker mora vsa električna oprema imeti oznako CE v skladu z nacionalno zakonodajo, s katero je prenesena Direktiva 2006/95, se postavlja vprašanje, ali ohišja v postopku v glavni stvari spadajo med to opremo.

20      Landgericht Köln (deželno sodišče v Kölnu), ki obravnava opustitveni zahtevek in meni, da je rešitev spora o glavni stvari odvisna od razlage te direktive, je prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo to vprašanje:

„Ali je treba člene 1, 8 in 10 Direktive [2006/95] ter priloge II, III in IV k direktivi [2006/95] razlagati tako, da se na ohišje kot komponento večpolnih konektorjev za industrijsko uporabo oznaka CE ne pritrdi?“

 Vprašanje za predhodno odločanje

21      Predložitveno sodišče pravzaprav sprašuje, ali je treba člen 1 Direktive 2006/95 razlagati tako, da spadajo ohišja večpolnih konektorjev za industrijsko uporabo, kot so ta iz postopka v glavni stvari, v pojem „električna oprema“ v smislu navedene določbe in morajo biti zato opremljena z oznako CE.

22      Najprej je treba spomniti, da se oznaka CE lahko pritrdi le na proizvode, na katere je nameščanje predpisano v posebni usklajevalni zakonodaji Unije, in se ne namešča na nobene druge proizvode. Ob vsaki drugačni presoji bi se namreč povečala verjetnost zmede v zvezi s pomenom navedene oznake (sodba z dne 21. oktobra 2010 v zadevi Latchways in Eurosafe Solutions, C‑185/08, ZOdl., str. I‑9983, točka 63).

23      S tega vidika se mora na podlagi člena 8(1) Direktive 2006/95 na električno opremo pritrditi znak CE.

24      Vendar je treba ugotoviti, da pojem „električna oprema“ v tej direktivi ni opredeljen. Na eni strani njen člen 1 določa napetostne meje, v katerih je oprema namenjena za uporabo. Na drugi strani so v njeni prilogi II naštete vrste posebne električne opreme in pojavi zunaj področja uporabe Direktive 2006/95.

25      Komisija je v opombi 8 Smernic navedla, da je treba pojem „električna oprema“, ki ni opredeljen, razumeti v smislu, ki je mednarodno priznan.

26      V tej opombi se sklicuje predvsem na opredelitev v Mednarodnem elektrotehničnem slovarju IEC, na podlagi katere je električna oprema „izdelek, namenjen proizvajanju, pretvorbi, prenosu, distribuciji ali uporabi električne energije“.

27      V tej zadevi iz predložitvene odločbe izhaja, da so ohišja iz postopka v glavni stvari komponente večpolnih konektorjev za industrijsko uporabo v smislu, da sestavljajo njihovo zunanjost. S tega vidika izpolnjujejo primarno nalogo, ki je zagotavljati medsebojno fizično in električno izolacijo različnih kablov ter izolacijo od zunanjosti z ozemljitvijo.

28      Glede na te značilnosti je treba ugotoviti, da ohišja iz postopka v glavni stvari spadajo v pojem „električna oprema“ v smislu Direktive 2006/95, ker nimajo le estetske funkcije in funkcije zaščite vsebine, temveč zagotavljajo varen stik električnih elementov in tako prispevajo k prenosu električne energije.

29      Če so ta ohišja v skladu z varnostnimi standardi, ki jih določa ta direktiva, je treba zato nanje pritrditi oznako CE.

30      Vendar predložitveno sodišče opredeljuje navedena ohišja kot komponente električnih naprav, ki so večpolni konektorji za industrijsko uporabo.

31      Zentrale meni, da je skladnost zadevnih ohišij kot komponent z varnostnimi zahtevami mogoče preučiti šele, ko so večpolni konektorji v celoti sestavljeni.

32      V zvezi s tem je treba spomniti, da na podlagi člena 30(3) in (4) Uredbe št. 765/2008 z namestitvijo oznake CE, ki je edini znak, ki potrjuje, da je proizvod v skladu z veljavnimi zahtevami zadevne usklajevalne zakonodaje Unije o nameščanju oznake CE, proizvajalec prevzame odgovornost za skladnost navedenega proizvoda s temi zahtevami.

33      Člen 2(1) Direktive 2006/95 v bistvu določa, da se lahko električna oprema da na trg, samo če ne ogroža varnosti oseb in premoženja.

34      Oznaka CE torej ne sme biti nameščena na komponento, ki sestavlja električno opremo, katere varnost je odvisna predvsem od načina, na katerega je vgrajena v končno električno napravo. Ker namreč v takih okoliščinah na eni strani kakovost te komponente ne bi omogočala vnaprejšnje presoje varnosti električne naprave, v katero je vgrajena, bi bil z namestitvijo oznake CE na omenjeno komponento uporabnik te naprave lahko zaveden. Na drugi strani bi lahko navedena vgraditev botrovala spremembi prej ugotovljene skladnosti iste komponente z varnostnimi zahtevami ter zadevne skladnosti električne naprave, v katero je bila upoštevna komponenta vgrajena.

35      Prvič, v zvezi s tem je treba poudariti, da velja, da je oznaka CE upravičena, če ima električna oprema kot komponenta, ki bo vgrajena v električno napravo, lastne značilnosti, ki so lahko predmet kontrole varnostnih zahtev.

36      V postopku v glavni stvari je naloga nacionalnega sodišča, da preuči, ali so ob upoštevanju zlasti dejstva, da je z ohišji iz postopka v glavni stvari mogoče medsebojno izolirati kable in konektorje od zunanjosti z mehanizmom ozemljitve, ta ohišja z vidika varnostnih zahtev lahko predmet učinkovite kontrole, neodvisno od njihove vgradnje v drugo električno opremo.

37      Poleg tega, kar zadeva tveganje, da bi označevanje navedenih ohišij lahko zavedlo uporabnike, iz predložitvene odločbe izhaja, da so zadevni konektorji dobavljeni v posameznih delih, tako da jih uporabnik sam sestavi. Zato označevanje ohišja ni mogoče razumeti, kot da se nanaša na celoten konektor.

38      Drugič, treba je opozoriti, da se na podlagi člena 2 Direktive 2006/95 skladnost električne opreme z varnostnimi zahtevami ocenjuje ob upoštevanju ustrezne namestitve in vzdrževanja ter tega, da se uporablja za namene, za katere je bila izdelana.

39      Če so ohišja iz postopka v glavni stvari na eni strani v skladu z varnostnimi zahtevami, v skladu s katerimi je bila opravljena kontrola, in če na drugi njihova ustrezna namestitev ter uporaba v večpolnih konektorjih ne more spremeniti njihove skladnosti s temi zahtevami, njihova uporaba v vlogi komponente električne naprave ne more poseči v njihovo opredelitev kot „električna oprema“.

40      Iz zgoraj navedenega izhaja odgovor na vprašanje predložitvenega sodišča, in sicer, da je treba člen 1 Direktive 2006/95 razlagati tako, da ohišja večpolnih konektorjev za industrijsko uporabo, kot so ta iz postopka v glavni stvari, spadajo v pojem „električna oprema“ v smislu navedene določbe in morajo biti zato opremljena z oznako CE, če njihova ustrezna namestitev in uporaba za namene, za katere so bila izdelana, ne more spremeniti njihove skladnosti z varnostnimi zahtevami, v skladu s katerimi je bila opravljena kontrola.

 Stroški

41      Ker je ta postopek za stranke v postopkih v glavni stvari ena od stopenj v postopkih pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo.

Iz teh razlogov je Sodišče (šesti senat) razsodilo:

Člen 1 Direktive 2006/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o uskladitvi zakonodaje držav članic v zvezi z električno opremo je treba razlagati tako, da ohišja večpolnih konektorjev za industrijsko uporabo, kot so ta iz postopka v glavni stvari, spadajo v pojem „električna oprema“ v smislu navedene določbe in morajo biti zato opremljena z oznako CE, če njihova ustrezna namestitev in uporaba za namene, za katere so bila izdelana, ne more spremeniti njihove skladnosti z varnostnimi zahtevami, v skladu s katerimi je bila opravljena kontrola.

Podpisi


* Jezik postopka: nemščina.