Language of document :

2020 m. spalio 29 d. Općinski građanski sud u Zagrebu (Kroatija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A. H. / Zagrebačka banka d.d.

(Byla C-567/20)

Proceso kalba: kroatų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Općinski građanski sud u Zagrebu

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: A. H.

Atsakovė: Zagrebačka banka d.d.

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 93/13 dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais1 6 straipsnio 1 dalis pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją, konkrečiai sprendimą Dunai (C-118/17, EU:C:2019:207), turi būti aiškinama taip, kad teisės aktų leidėjo kišimasis į vartotojo, kuris yra paskolos gavėjas, ir banko santykius negali atimti iš vartotojų teisės ginčyti teisme pirminės sutarties ar pagal įstatymą sudaryto sutarties priedo sąlygų siekiant įgyvendinti teisę susigrąžinti tai, ką jų nenaudai bankas nepagrįstai įgijo dėl nesąžiningų sutarčių sąlygų naudojimo, jeigu dėl teisės aktų leidėjo įsikišimo vartotojai geranoriškai sutiko pakeisti pirminį sutartinį santykį, vykdant įstatymu įtvirtintą bankų pareigą pasiūlyti vartotojams šią galimybę, o ne tiesiogiai taikant intervencinį įstatymą, kaip buvo byloje Dunai?

2.    Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar dviejų subjektų, t. y. paskolos gavėjo ir banko, ginčą nagrinėjantis nacionalinis teismas, kuris, remdamasis Vrhovni sud (Aukščiausiasis Teismas) pateiktu nacionalinio įstatymo Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o potrošačkom kreditiranju (Įstatymas dėl vartojimo paskolos įstatymo pakeitimo ir papildymo) išaiškinimu, negali to įstatymo aiškinti taip, kaip to reikalauja Direktyva 93/13, turi teisę ir (arba) privalo, remdamasis šia direktyva ir Europos Sąjungos Pagrindinių teisių chartijos 38 ir 47 straipsniais, netaikyti šio nacionalinio įstatymo taip, kaip jį aiškina Vrhovni sud (Aukščiausiasis Teismas)?

____________

1     1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993, p. 29; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių kalba, 15 sk., 2 t., p. 288).