Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wien (Австрия), постъпило на 26 октомври 2020 г. — CR, GF, TY

(Дело C-560/20)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgerichts Wien

Страни в главното производство

Жалбоподатели: CR, GF, TY

Ответен държавен орган: Landeshauptmann von Wien

Преюдициални въпроси

I.    Могат ли родителите, граждани на трета страна, на бежанец, който е подал молба за убежище като непридружено малолетно или непълнолетно лице и е получил убежище още докато е бил малолетно или непълнолетно лице, да продължат да се позовават на член 2, буква е) във връзка с член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2003/86/ЕО1 , когато бежанецът е навършил пълнолетие след предоставянето на убежище, но докато е в ход процедурата за предоставяне на разрешение за пребиваване на неговите родители?

II.    При утвърдителен отговор на първия въпрос: в такъв случай необходимо ли е родителите на гражданина на трета страна да спазят посочения в решение на Съда от 12 април 2018 г., А и S, C-550/162 , т. 61, срок за подаване на заявление за събиране на семейството, което се подава „по принцип [...] в тримесечен срок от датата, на която съответното малолетно или непълнолетно лице е признато за бежанец“?

III.    При утвърдителен отговор на първия въпрос: трябва ли на гражданин на трета страна — пълнолетна сестра на лице, признато за бежанец — да бъде предоставено разрешение за пребиваване директно въз основа правото на Съюза, ако при отказ да бъде предоставено разрешение за пребиваване на пълнолетната сестра на бежанеца, неговите родители на практика ще бъдат принудени да се откажат от правото си на събиране на семейството съгласно член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2003/86/ЕО, тъй като поради здравословното си състояние тази пълнолетна сестра на бежанеца се нуждае непременно от постоянните грижи на своите родители и по тази причина не може да остане сама в страната на произход?

IV.    При утвърдителен отговор на втория въпрос: кои критерии следва да се приложат при преценката дали такова заявление за събиране на семейството „по принцип“ е подадено своевременно — в тримесечен срок по смисъла на съображенията на решение на Съда от 12 април 2018 г., А и S, C-550/16, EU:C:2018:248, т. 61?

V.    При утвърдителен отговор на втория въпрос: могат ли родителите на бежанеца да продължат да се позовават на член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2003/86/ЕО, ако между датата, на която на малолетното или непълнолетно лице е предоставен статут на бежанец и датата на подаване на заявлението за събиране на семейството са изминали три месеца и един ден?

VI.    Може ли дадена държава членка да изисква от родителите на бежанеца в рамките на процедура по събиране на семейството по член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2003/86/ЕО да изпълняват изискванията на член 7, параграф 1 от Директива 2003/86/ЕО?

VII.    Зависи ли необходимостта от покриване на посочените в член 7, параграф 1 от Директива 2003/86/ЕО изисквания в хода на събиране на семейството по член 10, параграф 3, буква а) от Директива 2003/86/ЕО от обстоятелството дали по смисъла на член 12, параграф 1, трета алинея от Директива 2003/86/ЕО заявлението за събиране на семейството е подадено в срок от три месеца след предоставянето на статута на бежанец?

____________

1     Директива 2003/86/ЕО на Съвета от 22 септември 2003 година относно правото на събиране на семейството (ОВ L 251, 2003 г., стр. 12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 6, стр. 164).

2     EU:C:2018:24.