Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichts Wien (Austria) la 26 octombrie 2020 – CR, GF, TY

(Cauza C-560/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Wien

Părțile din procedura principală

Reclamanți: CR, GF, TY

Autoritate pârâtă: Landeshauptmann von Wien

Întrebările preliminare

Părinții, resortisanți ai unei țări terțe, ai unui refugiat care și-a depus cererea de azil în calitate de minor neînsoțit și căruia i s-a acordat azil cât timp era minor, pot continua să se prevaleze de articolul 2 litera (f) coroborat cu articolul 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei1 atunci când refugiatul a împlinit vârsta majoratului după ce i s-a acordat azilul, dar în cursul procedurii de eliberare a unui permis de ședere părinților săi?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, este necesar ca, în acest caz, părinții resortisantului unei țări terțe să respecte termenul stabilit în Hotărârea Curții din 12 aprilie 2018, C-550/16, A și S2 , punctul 61, de depunere a unei cereri de reîntregire a familiei „în principiu într-un termen de trei luni calculat de la data la care minorului în cauză i-a fost recunoscută calitatea de refugiat”?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, surorii majore a unui refugiat recunoscut, resortisantă a unei țări terțe, trebuie să i se elibereze un permis de ședere direct în temeiul dreptului Uniunii atunci când, în cazul refuzului eliberării unui permis de ședere surorii majorei a refugiatului, părinții acestuia ar fi, de facto, obligați să renunțe la dreptul lor la reîntregirea familiei în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2003/86, întrucât, din cauza stării sale de sănătate, această soră majoră a refugiatului necesită în mod necesar îngrijire permanentă din partea părinților săi și, pentru acest motiv, nu poate rămâne singură în țara de origine?

În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a doua întrebare, care sunt criteriile care trebuie luate în considerare pentru a aprecia prezentarea unei astfel de cereri de reîntregire a familiei în termen „în principiu” de trei luni în sensul considerațiilor cuprinse în Hotărârea Curții din 12 aprilie 2018, C-550/16, A și S, punctul 61?

În cazul unui răspuns afirmativ la cea de a doua întrebare, părinții refugiatului pot continua să se prevaleze de dreptul lor la reîntregirea familiei în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2003/86 atunci când între data la care minorului i-a fost recunoscută calitatea de refugiat și data cererii lor de reîntregire a familiei s-au scurs trei luni și o zi?

În cadrul unei proceduri de reîntregire a familiei în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2003/86, un stat membru poate, în principiu, să impună părinților refugiatului îndeplinirea condițiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/86?

Impunerea îndeplinirii condițiilor prevăzute la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/86 este condiționată, în cadrul unei reîntregiri a familiei în temeiul articolului 10 alineatul (3) litera (a) din Directiva 2003/86, de aspectul dacă, în sensul articolului 12 alineatul (1) al treilea paragraf din Directiva 2003/86, cererea de reîntregire a familiei a fost depusă în termen de trei luni de la data recunoașterii statutului de refugiat?

____________

1 Directiva 2003/86/CE a Consiliului din 22 septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei (JO 2003, L 251, p. 12, Ediție specială, 19/vol. 6, p. 164).

2 EU:C:2018:248.