Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesarbeitsgericht (Германия), постъпило на 30 април 2019 г. — MH Müller Handels GmbH/MJ

(Дело C-341/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesarbeitsgericht

Страни в главното производство

Жалбоподател в производството по ревизионно обжалване: MH Müller Handels GmbH

Ответник в производството по ревизионно обжалване: MJ

Преюдициални въпроси

1.    Може ли констатирана непряка дискриминация, основана на религия, по смисъла на член 2, параграф 2, буква б) от Директива 2000/78/ЕО1 , произтичаща от вътрешно правило на частно предприятие, да е пропорционална само ако съгласно това правило се забранява носенето на каквито и да било видими, а не само на очевидни и големи по размер символи на религиозни, политически и други философски убеждения?

2.    При отрицателен отговор на първия въпрос:

a)    Трябва ли член 2, параграф 2, буква б) от Директива 2000/78/ЕО да се тълкува в смисъл, че правата по член 10 от Хартата на основните права на Европейския съюз и член 9 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ) могат да се вземат предвид при проверката дали е пропорционална констатирана непряка дискриминация, основана на религия, произтичаща от вътрешно правило на частно предприятие, което забранява носенето на очевидни и големи по размер символи на религиозни, политически и други философски убеждения?

б)    Трябва ли член 2, параграф 2, буква б) от Директива 2000/78/ЕО да се тълкува в смисъл, че национални разпоредби с конституционен ранг, които защитават свободата на религията, могат да се вземат предвид като по-благоприятни разпоредби по смисъла на член 8, параграф 1 от Директива 2000/78/ЕО при проверката дали е пропорционална констатирана непряка дискриминация, основана на религията, произтичаща от вътрешно правило на частно предприятие, което забранява носенето на очевидни и големи по размер символи на религиозни, политически и други философски убеждения?

3.    При отрицателен отговор на въпроси 2а) и 2б):

Трябва ли национални разпоредби с конституционен ранг, които защитават свободата на религията, да бъдат оставени без прилагане при разглеждането на разпореждане, основано на вътрешно правило на частно предприятие, което забранява носенето на очевидни и големи по размер символи на религиозни, политически и други философски убеждения, на основание на първичното право на Съюза, дори ако първичното право на Съюза, като например член 16 от Хартата на основните права на Европейския съюз, признава законодателствата и практиките на отделните държави?

____________

1 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (OB L 303, 2000 г., стр. 16; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 6, стр. 7).