Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 13 april 2011 - Sukup / Commissie

(Zaak F-73/09)

(Openbare dienst - Bezoldiging en vergoedingen - Toelage voor kind ten laste - Schooltoelage - Toekenning met terugwerkende kracht)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Viktor Sukup (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues en C. Bernard-Glanz, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Bureau "Beheer en afwikkeling van individuele rechten" van de Europese Commissie om verzoeker geen toelage voor een kind ten laste of de schooltoelage toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Sukup wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 267 van 7.11.2009, blz. 84.