Language of document : ECLI:EU:F:2010:164

TARNAUTOJŲ TEISMO (pirmoji kolegija) SPRENDIMAS

2010 m. gruodžio 14 d.

Byla F‑74/09

Werner Siegfried Gowitzke

prieš

Europos policijos biurą (Europolą)

„Viešoji tarnyba — Europolo personalas — Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 27 straipsnis — Europolo personalo narių pareigų lygių ir pakopų nustatymo tvarkos 4 straipsnis — Pareigybės priskyrimas prie aukštesnio lygio —Pakopos suteikimas“

Dalykas: Pagal Konvencijos, parengtos vadovaujantis Europos Sąjungos sutarties K.3 straipsniu, dėl Europos policijos biuro įsteigimo (Europolo konvencijos) 40 straipsnio 3 dalį ir Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 93 straipsnio 1 dalį pareikštas ieškinys, kuriuo W. S. Gowitzke prašo panaikinti 2009 m. vasario 16 d. Europolo atliktą jo darbo sutarties pakeitimą, pagal kurį jo pareigos priskirtos ne prie 6, bet prie 5 lygio ir nustatytas šio lygio pirmos pakopos pirminis darbo užmokestis.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai — Europolo pareigūnai — Pareigų įvertinimas iš naujo priskiriant prie aukštesnio lygio — Priskyrimas prie pakopos


Nei Europolo tarnautojų tarnybos nuostatų 27 straipsnyje, nei 2008 m. rugpjūčio 26 d. Europolo direktoriaus priimtame dokumente „Europolo personalo narių lygių ir pakopų nustatymo politika“ (toliau – Pakopų politika) nenumatyta, prie kurio lygio ar pakopos turi būti priskirta iš naujo įvertinus pareigas.

Šiuo atžvilgiu pagal analogiją turi būti taikoma nuostata, t. y. Pakopų politikos 4 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, kurioje reguliuojama situacija, panašiausia į situaciją, susiklosčiusią nagrinėjamu atveju. Iš tiesų, nors tiesa, kad šioje nuostatoje nustatytos pakopos, prie kurių priskirtini vidaus kandidatai, kurie po vidaus atrankos procedūros paskiriami į aukštesnio lygio pareigas, ši nuostata taip pat taikytina tuo atveju, kai suinteresuotasis asmuo priskirtas prie naujo lygio susijusio ne su vidaus atrankos procedūros, po kurios jis būtų pakviestas eiti kitų pareigų, laimėjimu, o su pareigų, kurias jis eina, įvertinimu iš naujo priskiriant prie aukštesnio lygio.

Tačiau remiantis minėta nuostata vidaus kandidatas, paskirtas į aukštesnio lygio pareigas, iš karto priskiriamas prie aukštesnės šio lygio pakopos, palyginti su jo ankstesniu baziniu darbo užmokesčiu. Žinoma, pažodžiui aiškinant šią nuostatą matyti, kad žodžiai „šio lygio“ reiškia naują lygį. Tačiau siekiant aiškumo šioje nuostatoje patikslinta, kad reikia palyginti atitinkamo tarnautojo ankstesnį bazinį darbo užmokestį. Todėl tam, kad būtų nustatyta pakopa, prie kurios priskirtina, reikia palyginti ankstesnį bazinį darbo užmokestį su aukštesnio lygio baziniu darbo užmokesčiu ir priskirti prie pakopos, dėl ko jis gautų mažiausiai didesnį bazinį darbo užmokestį, palyginti su darbo užmokesčiu, kurį jis gavo būdamas priskirtas prie ankstesnio lygio. Taigi siekiant išvengti, kad prie aukštesnio lygio priskirtas tarnautojas gautų mažesnį bazinį darbo užmokestį, automatiškai priskiriama ne prie pirmos aukštesnio lygio pakopos, o prie pirmos atitinkamo lygio pakopos, prie kurios priskyrus jis galėtų gauti aukštesnį bazinį darbo užmokestį, nei gaudavo, kai buvo priskirtas ankstesniam lygiui.

(žr. 31, 32, 34 ir 36 punktus)