Language of document : ECLI:EU:F:2011:47

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

15 päivänä huhtikuuta 2011

Yhdistetyt asiat F‑72/09 ja F‑17/10

Simone Daake

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Henkilöstö – Sopimussuhteinen toimihenkilö – Palvelukseen ottaminen – Aikaisempi väliaikainen toimihenkilö, joka on otettu palvelukseen sopimussuhteisena toimihenkilönä – Kirje, jossa muistutetaan sopimuksen päättymispäivästä – Henkilölle vastainen toimi – Vaatimukset, joiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat – Sopimuksen uudistamatta jättämistä koskeva päätös – Ilmeinen arviointivirhe – Vahingonkorvaus – Vaatimukset, jotka ovat selvästi täysin perusteettomia 

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklaan sekä SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuvat kanteet, joissa Simone Daake vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan 12.9.2008 päivätyn SMHV:n kirjeen, jossa hänelle ilmoitetaan, että hänen sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksensa päättyy 31.10.2008 ja ettei sitä uudisteta, ja velvoittamaan SMHV:n maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu: Kantajan nostamat kanteet jätetään osittain tutkimatta, koska niiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, ja hylätään osittain, koska ne ovat selvästi täysin perusteettomia. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Kirje, joka on osoitettu sopimussuhteiselle toimihenkilölle ja jossa häntä muistutetaan hänen sopimuksensa päättymispäivästä, ei kuulu henkilölle vastaisen toimen käsitteen soveltamisalaan

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

2.      Virkamiehet – Kanne – Sopimuksen uudistamatta jättämistä koskeva päätös kuuluu henkilölle vastaisen toimen käsitteen soveltamisalaan

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohta)

3.      Virkamiehet – Sopimussuhteiset toimihenkilöt – Palvelukseen ottaminen – Määräaikaisen sopimuksen uudistaminen

(Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 88 artikla)

4.      Virkamiehet – Kanne – Valitus vahingonkorvausvaatimuksen hylkäyspäätöksestä – Määräaika – Prekluusio – Alkaminen uudelleen – Edellytys – Uudet oikeudelliset seikat tai tosiseikat

(Henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohta)

1.      Kumoamiskanteen kohteeksi kelpaavia toimia tai päätöksiä ovat ainoastaan toimenpiteet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa suoraan ja välittömästi kantajan etuihin muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi.

Näin ollen toimielimen kirje, jossa ainoastaan muistutetaan sopimussuhteista toimihenkilöä hänen sopimuksensa sopimusmääräyksistä, jotka koskevat kyseisen sopimuksen päättymispäivää, ja johon ei sisälly sopimusmääräyksiin nähden mitään uutta seikkaa, ei ole henkilölle vastainen toimi.

(ks. 34 ja 35 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 329/85, Castagnoli v. komissio, 9.7.1987, 11 kohta ja asia C‑417/05 P, komissio v. Fernández Gómez, 14.9.2006, 45–47 kohta

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑562/93, Obst v. komissio, 19.10.1995, 23 kohta

2.      Tilanteessa, jossa sopimus voidaan uudistaa, hallintoviranomaisen tekemä sopimuksen uudistamatta jättämistä koskeva päätös on henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu henkilölle vastainen toimi, joka on kyseisestä sopimuksesta erillinen toimi ja josta voidaan valittaa tai nostaa kanne henkilöstösäännöissä säädetyssä määräajassa. Tällainen päätös, joka tehdään yksikön edun ja asianomaisen henkilön tilanteen uudelleentarkastelun jälkeen, sisältää nimittäin alkuperäiseen sopimukseen nähden uuden seikan, eikä tällaista päätöstä voida pitää pelkästään vahvistavana toimena.

(ks. 36 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑160/04, Potamianos v. komissio, 15.10.2008, 21 kohta

3.      Unionin tuomioistuinten valvonnan, joka kohdistuu sopimussuhteisen toimihenkilön sopimuksen uudistamatta jättämistä koskevaan päätökseen, joka on henkilölle vastainen toimi, on rajoituttava koskemaan sen tarkastamista, että yksikön edun, jonka vuoksi kyseinen päätös on ollut perusteltu, arvioinnissa ei ole tapahtunut ilmeistä arviointivirhettä, että harkintavaltaa ei ole käytetty väärin ja että huolenpitovelvollisuutta, joka hallintoviranomaisella on siinä yhteydessä, kun sen on lausuttava sen ja toimihenkilönsä välisen sopimuksen uudistamisesta, ei ole laiminlyöty.

(ks. 41 kohta)

Viittaukset:

Virkamiestuomioistuin: asia F‑35/07, Klug v. EMEA, 27.11.2008, 68 kohta

4.      Kun vahingonkorvausvaatimuksen eksplisiittisessä hylkäyspäätöksessä ei ole aikaisempaan implisiittiseen hylkäyspäätökseen nähden tarkasteltu uudelleen asianomaisen henkilön tilannetta uusien oikeudellisten seikkojen tai tosiseikkojen valossa, kyseinen päätös merkitsee implisiittisen hylkäyspäätöksen pelkkää vahvistamista ja siitä ei siis ala kulua uusi määräaika, jossa asianomainen henkilö voisi tehdä valituksen tai nostaa kanteen.

(ks. 52 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: yhdistetyt asiat 75/82 ja 117/82, Razzouk ja Beydoun v. komissio, 20.3.1984, 12 kohta