Language of document : ECLI:EU:F:2011:47

CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2011. gada 15. aprīlī


Apvienotās lietas F‑72/09 un F‑17/10


Simone Daake

pret

Iekšējā tirgus saskaņošanas biroju
(preču zīmes, paraugi un modeļi) (ITSB)

Civildienests – Līgumdarbinieks – Pieņemšana darbā – Bijušais pagaidu darbinieks, kas pieņemts darbā kā līgumdarbinieks – Paziņojums, kurā atgādināts līguma beigu datums – Nelabvēlīgs akts – Acīmredzami nepieņemami prasījumi – Lēmums, ar kuru atteikts pagarināt līgumu – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Zaudējumu atlīdzināšana – Acīmredzami juridiski nepamatoti prasījumi

Priekšmets Prasības, kuras celtas atbilstoši attiecīgi EKL 236. pantam, EAEKL 152. pantam un LESD 270. pantam, kas ir piemērojami EAEK līgumam saskaņā ar tā 160.a pantu, un ar kurām S. Daake būtībā lūdz atcelt ITSB 2008. gada 12. septembra paziņojumu par to, ka viņas līgumdarbinieces līgums beigsies 2008. gada 31. oktobrī un netiks pagarināts, kā arī lūdz piespriest ITSB viņai izmaksāt zaudējumu atlīdzību

Nolēmums Prasītājas prasības noraidīt daļēji kā acīmredzami nepieņemamas un daļēji kā juridiski nepamatotas. Prasītāja sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


Kopsavilkums


1.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Līgumdarbiniekam adresēta vēstule, kurā atgādināts tā darba līguma beigu datums – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

2.      Ierēdņi – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Lēmums nepagarināt līgumu – Ietveršana

(Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkts)

3.      Ierēdņi – Līgumdarbinieki – Pieņemšana darbā – Uz noteiktu laiku noslēgta līguma pagarināšana

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 88. pants)

4.      Ierēdņi – Prasība – Sūdzība, kas vērsta pret lēmumu, ar kuru noraidīts lūgums atlīdzināt zaudējumus – Termiņš – Noilgums – Atsākšana – Nosacījums – Jauni tiesību vai faktiskie apstākļi

(Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punkts)

1.      Tiesību akti vai lēmumi, par kuriem var iesniegt prasību tos atcelt, ir tikai pasākumi, kas rada tādas saistošas tiesiskās sekas, kuras pēc sava rakstura tieši un tūlītēji varētu ietekmēt prasītāja intereses, noteiktā veidā grozot tā tiesisko stāvokli.

Līdz ar to iestādes vēstule, kurā darbiniekam tikai atgādināti viņa darba līguma noteikumi par tā beigu datumu un kurā nav nekādu jaunu elementu saistībā ar šiem noteikumiem, nav nelabvēlīgs akts.

(skat. 34. un 35. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1987. gada 9. jūlijs, 329/85 Castagnoli/Komisija, 11. punkts; 2006. gada 14. septembris, C‑417/05 P Komisija/Fernández Gómez, 45.–47. punkts.

Pirmās instances tiesa: 1995. gada 19. oktobris, T‑562/93 Obst/Komisija, 23. punkts.

2.      Gadījumā, kad līgumu var pagarināt, administrācijas lēmums līgumu nepagarināt ir nelabvēlīgs akts Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta izpratnē, kas ir atšķirīgs no attiecīgā līguma un par kuru var iesniegt sūdzību vai prasību likumā paredzētajā termiņā. Šāds lēmums, kas pieņemts pēc dienesta interešu un ieinteresētās personas situācijas izvērtēšanas, ietver jaunu elementu salīdzinājumā ar sākotnējo līgumu un nav uzskatāms par tā apstiprinājumu.

(skat. 36. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2008. gada 15. oktobris, T‑160/04 Potamianos/Komisija, 21. punkts.

3.      Savienības tiesas kontrole attiecībā uz lēmumu nepagarināt līgumdarbinieka darba līgumu, kas ir nelabvēlīgs akts, ir jāattiecina tikai uz pārbaudi, vai nav pieļauta acīmredzama kļūda vērtējumā, izvērtējot dienesta intereses, kas var pamatot šo lēmumu, un vai nav nepareizi izmantotas pilnvaras, kā arī vai administrācija ir izpildījusi savu rūpības pienākumu, ja tai ir ticis lūgts paust nostāju par līguma, kas to saistījis ar kādu no tās darbiniekiem, turpināšanu.

(skat. 41. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2008. gada 27. novembris, F‑35/07 Klug/EMA, 68. punkts.

4.      Ja tiešā lēmumā, ar ko noraidīts lūgums par zaudējumu atlīdzību, salīdzinājumā ar iepriekš pieņemto netiešo lēmumu par noraidīšanu nav ietverts ieinteresētās personas situācijas izvērtējums atbilstoši jauniem tiesību un faktiskajiem apstākļiem, šis lēmums ir akts, ar ko tikai apstiprina netiešo lēmumu par noraidīšanu un tādējādi ieinteresētajai personai tas nerada jaunu pārsūdzības termiņu.

(skat. 52. punktu)

Atsauce

Tiesa: 1984. gada 20. marts, 75/82 un 117/82 Razzouk un Beydoun/Komisija, 12. punkts.