Language of document :

17. augustil 2009 esitatud hagi - Simone Daake versus Siseturu Ühtlustamise Amet

(Kohtuasi F-72/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Simone Daake (Alicante, Hispaania) (esindajad: advokaat H. Tettenborn)

Kostja: Siseturu Ühtlustamise Amet (edaspidi: "ühtlustamisamet")

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Tühistada ühtlustamisameti 12. septembri 2008. aasta otsus hageja töölepingu ülesütlemise ja hüvitise maksmise kohta; tähtajatute töölepingute sõlmimist käsitlevate sätete väidetav tähelepanuta jätmine järjestikuste tähtajaliste töölepingute sõlmimise teel.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul

tühistada ühtlustamisameti 12. septembri 2008. aasta kirjas sisalduv märge, mille kohaselt tema ühtlustamisametiga sõlmitud tööleping lõpeb 31. oktoobril 2008,

tühistada ühtlustamisameti 6. mai 2009. aasta otsus, millega ühtlustamisamet jättis rahuldamata tema personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel 12. detsembril 2008 esitatud kaebuse,

mõista ühtlustamisametilt välja varaline kahju, mis vastab:

ühelt poolt ajavahemikul 1. november 2005 - 31. oktoober 2008 teenistustingimuste artikli 3a alusel lepingulise töötajana tegelikult saadud töötasu ja alates 1. novembrist 2008 kuni käesoleva ajani saadava töötushüvitise ning

teiselt poolt töötasu, mida tal on 1. novembrist 2005 kuni käesoleva ajani õigus saada teenistustingimuste artikli 2 punkti a alusel lepingulise töötajana - teise võimalusena vähemalt töötasu, mida tal oli ajavahemikul 1. november 2005 - 31. oktoober 2008 õigus saada teenistustingimuste artikli 2 punkti a alusel ajutise teenistujana, ning 2008. aasta oktoobrikuu töötasu alusel arvutatud töötushüvitise, mida tal oli õigus saada teenistustingimuste artikli 2 punkti a alusel ajutise teenistujana -, vahele

ning sellest tulenev kahju tema pensioni ja muude hüvitiste, töötasu ja eeliste osas, võttes arvesse tema teeneid arvestavat võimalikku edutamist mõistliku aja jooksul 1. aprillil 2008,

mõista ühtlustamisametilt välja mittevaraline kahju, mis tuleneb tema diskrimineerimisest võrreldes teiste ühtlustamisameti teenistujatega ja mille suuruse määrab Avaliku Teenistuse Kohus,

mõista kohtukulud välja Siseturu Ühtlustamise Ametilt.

____________