Language of document :

Жалба, подадена на 17 август 2009 г. - Caminiti/Комисия

(Дело F-71/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Paolo Caminiti (Tubize, Белгия) (представител: адв. L. Levi, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Искане за отмяна на решението на ответника за класиране на жалбоподателя в степен AST 9, стъпка 4, с коефициент 1, и вследствие на това, възстановяване на жалбоподателя в степен AST 9, стъпка 2, като се запази коефициентът 1,071151.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението за класиране на жалбоподателя в степен AST 9, стъпка 4, с коефициент 1, съдържащо се във фиша за заплатата на жалбоподателя от март 2009 г.;

Вследствие на това жалбоподателят да бъде възстановен, считано от 1 март 2009 г., в степен AST 9, стъпка 2, със запазване на коефициента 1,071151;

Да се възстанови изцяло кариерата на жалбоподателя със задна дата, считано от 1 март 2009 г. до датата на неговото така поправено класиране в степен и стъпка (включително вземане пред вид в така поправеното класиране на професионалния му опит, правата му на повишение и пенсионните му права), което включва заплащане на лихва за забава въз основа на приложимия за съответния период лихвен процент, определен от Европейската централна банка за основните операции по рефинансиране, увеличен с два пункта, върху всички суми, съответстващи на разликата между възнаграждението, което отговаря на неговото класиране съгласно решението за класиране, и класирането, на което той имал право, до датата на решението за неговото редовно класиране; при условията на евентуалност, на жалбоподателя да бъдат предоставени точки за повишение, съответстващи на преобразуването на коефициента за умножаване в коефициент за "време";

да се осъди Комисията на Европейските Общности да заплати съдебните разноски.

____________