Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 17 sierpnia 2009 r. - Caminiti przeciwko Komisji

(Sprawa F-71/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Paolo Caminiti (Tubize, Belgia) (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o zaszeregowaniu skarżącego do kategorii służbowej AST9, stopień 4, z którą wiąże się mnożnik 1 i co za tym idzie przywrócenie skarżącego do kategorii służbowej AST9, stopień 2 wraz z utrzymaniem w mocy mnożnika 1,071151.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o zaszeregowaniu skarżącego do kategorii służbowej AST9, stopień 4, z którą wiąże się mnożnik 1, zawartej w informacji o wynagrodzeniu skarżącego za marzec 2009 r.,

w konsekwencji, przywrócenie skarżącego do kategorii służbowej AST9, stopień 2 z utrzymaniem w mocy mnożnika 1,071151 ze skutkiem od dnia 1 marca 2009 r.,

dokonanie całkowitego odtworzenia kariery skarżącego ze skutkiem wstecznym od dnia 1 marca 2009 r. do dnia dokonania modyfikacji jego zaszeregowania do kategorii i stopnia we wskazany sposób (włącznie z ustaleniem jego doświadczenia zawodowego w tak zmodyfikowanym zaszeregowaniu i określeniem jego praw do przejścia do następnego stopnia a także praw emerytalnych) wraz z odsetkami za zwłokę ustalonymi w oparciu o podwyższone o 2 punkty stawki określone przez Europejski Bank Centralny dla podstawowych operacji refinansowania, stosujące się w okresie mającym znaczenie dla sprawy, w odniesieniu do całości kwot odpowiadających różnicy w wynagrodzeniu związanym z zaszeregowaniem w decyzji dokonującej zaszeregowania i zaszeregowaniem, do którego miałby prawo za okres biegnący do chwili wydania decyzji dokonującej jego prawidłowego zaszeregowania. Ewentualnie, przyznanie skarżącemu punktów awansu odpowiadających przekształceniu mnożnika w czynnik związany z czasem,

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

____________