Language of document :

Žaloba podaná 14. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-46/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o odložení žiadosti o pomoc podanej žalobkyňou

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Komisie zo 7. júna 2010, ktorým sa odkladá žiadosť žalobkyne o pomoc z 5. decembra 2007,

zaviazať Komisiu na náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej žalobkyni, ktorá bola stanovená na 10 000 eur s výhradou zvýšenia v priebehu konania, ako aj na náhradu nákladov, ktoré vznikli v rámci konania pred podaním žaloby,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________