Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2012 г. — Honnefelder/Комисия

(Дело F-42/11)1

(Публична служба — Конкурс на общо основание — Отмяна на решение на конкурсна комисия — Изпълнение на решение, което има сила на присъдено нещо — Принцип на законност — Възражение за незаконосъобразност срещу решение за възобновяване на процедура по конкурс на общо основание)

Език на производството: немски

Страни

Жалбоподател: Stephanie Honnefelder (Брюксел, Белгия) (представители: C. Bode, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално B. Eggers и P. Pecho, впоследствие B. Eggers, avocat)

Предмет

Публична служба — Жалба за отмяна на решението, съгласно което жалбоподателят не е включен в списъка с резервите от конкурс EPSO/AD/26/05.ДиспозитивОтхвърля жалбата.Г-жа Honnefelder понася две трети от направените от нея съдебни разноски.Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски, както и една трета от съдебните разноски, направени от г-ж Honnefelder.