Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. června 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-44/11)1

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 a 6 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro podání žaloby prodloužené o desetidenní lhůtu z důvodu vzdálenosti – Žaloba podaná dopisem v deseti následujících dnech – Neexistence totožnosti mezi nimi – Opožděnost žaloby“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: C. Berardis-Kayser a J. Baquero Cruz, zmocněnci, ve spolupráci s A. Dal Ferrem, advokátem)

Předmět věci

Návrh na uložení povinnosti Komisi zaplatit žalobci částku z titulu náhrady škody, kterou údajně utrpěl z důvodu žádosti zaslané poradním lékařem Komise lékaři žalobce a směřující k získání určitých informací o léčbě, kterou podstupuje

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá zčásti jako zjevně nepřípustná a zčásti jako zjevně neopodstatněná.

L. Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a uhradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

____________

1     Úř. věst. C 186, 25.6.2011, s. 34.