Language of document :

Personalerettens dom (Tredje Afdeling) af 13. juni 2012 – Mocová mod Kommissionen

(Sag F-41/11) 1

(Personalesag – midlertidigt ansatte – ingen forlængelse af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt – skønsbeføjelse – artikel 8 i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte – artikel 4 i OLAF’s generaldirektørs afgørelse af 30. juni 2005 om den nye politik for rekruttering og ansættelse af midlertidigt personale ved OLAF – den maksimale længde af midlertidigt ansattes ansættelseskontrakter

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Dana Mocová (Bruxelles, Belgien) (ved advokaterne D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og É. Marchal)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og D. Martin, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den af OLAF’s generaldirektør trufne afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om forlængelse af sagsøgerens kontrakt som midlertidigt ansat, jf. artikel 2, litra a), i ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Hver part bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 282 af 24.9.2011, s. 51.